КАНОННИК (молитвослов с ударениями)

    
СОДЕРЖАНИЕ
 
МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
    
МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ
    
ТРИ КАНОНА СОВМЕЩЕННЫЕ [6]
    
АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ
    
АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
    
АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ
    
ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
    
МОЛИТВЫ ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ
    
МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
    
ПОЛУНОЩНИЦА ВСЕДНЕВНАЯ
    
ПОЛУНОЩНИЦА СУББОТНЯЯ
    
ПОЛУНОЩНИЦА ВОСКРЕСНАЯ
    
ШЕСТОПСАЛМИЕ [7]
    
ЧАСЫ СВЯТОЙ ПАСХИ
    
КАНОН СВЯТОЙ ПАСХИ
    
ПРАВИЛО ОТ ОСКВЕРНЕНИЯ [8]
    
ЧЕТОЧНОЕ ПРАВИЛО
    
ПОМЯННИК [9]
    
ТРОПАРИ И КОНДАКИ ДНЕВНЫЕ НА ВСЮ СЕДМИЦУ [10]
    
ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ
    
ТРОПАРИ, КОНДАКИ, ЗАДОСТОЙНИКИ И ВЕЛИЧАНИЯ ДВАНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПРАЗДНИКА ПАСХИ [11]
    
    

МОЛИ́ТВЫ У́ТРЕННИЕ
    
    Воста́в от сна, пре́жде вся́кого друго́го де́ла, стань благогове́йно, представля́я себя́ пред Всеви́дящим Бо́гом, и, соверша́я кре́стное зна́мение, произнеси́: [1]
    Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
    Зате́м немно́го подожди́, пока́ все чу́вства твои́ не приду́т в тишину́ и мы́сли твои́ не оста́вят все земно́е, и тогда́ произноси́ сле́дующие моли́твы, без поспе́шности и со внима́нием серде́чным:
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шного. (3 поклона)
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.
    Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    
Моли́тва Свято́му Ду́ху
    
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. [2]
    
Трисвято́е
    
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. [3]
    
Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице
    
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Моли́тва Госпо́дня
    
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
Тропари́ Тро́ичные
    
    Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    Сла́ва: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    И ны́не: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м [4] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    
Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице
    
    От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
    
Псало́м 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Си́мвол ве́ры
    
    1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
    
Молитва 1-я, святого Мака́рия Вели́кого
    
    Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 2-я, того же святого
    
    От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.
    
Молитва 3-я, того же святого
    
    К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мірски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 4-я, того же святого
    
    Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 5-я, святого Васи́лия Вели́кого
    
    Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 6-я, того же святого
    
    Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 7-я, песнь полу́нощная ко Пресвято́й Богоро́дице
    
    Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Яже Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая а́нгел, мірска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 8-я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́
    
    Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 9-я, ангелу-хранителю человеческой жизни
    
    Святы́й а́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.
    
Молитва 10-я, у́тренняя коне́чная, ко Пресвятой Богородице
    
    Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Яко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитвенное призыва́ние свято́го, имя которого но́сишь
    
    Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.
    
Песнь Пресвято́й Богоро́дице
    
    Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
    
Тропа́рь Кресту и молитва за отечество
    
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    
Молитва о живых
    
    Если мо́жешь, чита́й по́лный помя́нник, если нет - ко́ротко:
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.
    
Молитва о усопших
    
    Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.
    
Окончание молитв
    
    Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. [5]
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови́.
    Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
МОЛИ́ТВЫ НА СОН ГРЯДУ́ЩИМ
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
    Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
Тропари
    
    Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.
    Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
    И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    
    И следующие молитвы со вниманием и умилением.
    
Моли́тва 1-я, свято́го Мака́рия Вели́кого, к Бо́гу Отцу́
    
    Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Моли́тва 2-я, свято́го Антио́ха, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́
    
    Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума Свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.
    
Моли́тва 3-я, ко Пресвято́му Ду́ху
    
    Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии міра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.
    
Моли́тва 4-я, свято́го Мака́рия Вели́кого
    
    Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ мо́я согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми а́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми а́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.
    
Молитва 5-я
    
    Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 6-я
    
    Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    
    1Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. 2Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. 3Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. 4Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. 5Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. 6Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. 7Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты́ же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. 8Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. 9Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. 10Го́споди Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. 11Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. 12Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.
    1Го́споди, в покая́нии приими́ мя. 2Го́споди, не оста́ви мене́. 3Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. 4Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. 5Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 6Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. 7Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 8Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 9Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. 10Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. 11Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. 12Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
Моли́тва 8-я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́
    
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х а́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.
    
Моли́тва 9-я, ко Пресвято́й Богоро́дице, Петра́ Студи́йского
    
    К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́; ве́дущи сия́, Влады́чице мо́я Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Aминь.
    
Моли́тва 10-я, ко Пресвято́й Богоро́дице
    
    Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.
    
Молитва 11-я, ко святому ангелу-хранителю
    
    А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.
    
Конда́к Богородице
    
    Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
    Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.
    Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя́ бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.
    
Молитва святого Иоанни́кия
    
    Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
    
    Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
    Указу́я на одр твой, глаго́ли сле́дующую моли́тву:
    
Моли́тва свято́го Иоа́нна Дамаски́на
    
    Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя Си́лы, и свята́го а́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет мо́я зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.
    
    Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.
    Сла́ва: Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.
    И ны́не: Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х а́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.
    
    Целу́й крест твой, и перекрести́ кресто́м ме́сто твое́ от главы́ и до ног, та́кже и все сто́роны, и глаго́ли моли́тву Честно́му Кресту́:
    
Моли́тва Честно́му Кресту́
    
    Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.
    
Моли́тва
    
    Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
    
Моли́тва
    
    Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Правосла́вным христиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    Если мо́жешь, чита́й еще́ по́лный помя́нник.
    
Исповедание грехов повседневное
    
    Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.
    
    Когда отходишь ко сну, произноси:
    В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты́ же мя благослови́, Ты́ мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.
    
ТРИ КАНО́НА СОВМЕЩЕ́ННЫЕ [6]
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
    Глас 6-й
    Песнь 1
    Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Безу́мне окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Страсте́й мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, изба́витися ми лю́тых; к Тебе́ бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ние.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко блага́я, Блага́го же Роди́тельница.
    Припе́в: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, поми́луй мя.
    Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
    Сла́ва: Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
    И ны́не: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м А́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́, и Творца́ моего́.
    
    Песнь 3
    Ирмо́с: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Суди́щи Стра́шнем, тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам, но дела́ на́ша осу́дят нас; те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Увы́ мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́, и пока́йся от злых дел твои́х.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Се, взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Де́во: Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневе́стная, Нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю Сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой: ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.
    Сла́ва: Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му А́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.
    И ны́не: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.
    
    Конда́к Пресвятой Богородице, глас 6-й
    Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́е наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.
    Конда́к Ангелу-Хранителю, глас 4-й
    Яви́ся мне милосе́рд, святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́ скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.
    И́кос Ангелу-Хранителю
    Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы Небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных Сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, А́нгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.
    Седален Господу Иисусу Христу, глас 6-й
    Помышля́ю день стра́шный, и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
    Седален Ангелу-Хранителю, глас 2-й
    Слава: От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой А́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви Небе́сней, вразумля́я, и просвеща́я, и укрепля́я мя.
    И ныне, Богородичен: Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со А́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.
    
    Песнь 4
    Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    О безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел; но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Госпоже́ Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Страсте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са всех пою́щих Тя.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя Богома́терь.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Наде́жду и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́, и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя, святы́й: от вся́ких мя бед свободи́.
    Сла́ва: Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми, и прича́стник сла́вы явлю́ся.
    И ны́не: Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.
    
    Песнь 5
    Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́нне предая́й; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся, и злым дело́м порабо́тихся; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия, помози́ мне недосто́йному, душа́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Мир, всяк ум преиму́щий.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми А́нгеле.
    Сла́ва: Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.
    И ны́не: Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, Наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.
    
    Песнь 6
    Ирмо́с: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х, и ду́шу во тьму преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя от рабо́ты сея́ вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Кто твори́т такова́я, я́коже аз? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́ служу́. Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от гну́са сего́, и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; То́йже я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Богоро́дице Де́во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая, и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя изба́вити.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Предста́тельницу Тя живота́ вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Я́ко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спасе́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́га и Спа́са міру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся Благо́й: от тли неду́г возста́ви мя.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.
    Сла́ва: Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.
    И ны́не: Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и челове́ком Тя показа́ небе́сную ле́ствицу: Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть.
    
    Конда́к Господу Иисусу Христу, глас 6-й
    Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.
    И́кос Господу Иисусу Христу
    Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.
    
    Песнь 7
    Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́: ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м, и тьму кроме́шнюю, и гнев Бо́жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Припади́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери, и помоли́ся Той: есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́на Христа́ Бо́га, и поми́лует мя недосто́йнаго.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́ же міру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Сокро́вище спасе́ния и исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Ми́лостив бу́ди ми и умоли́ Бо́га, Госпо́день А́нгеле: име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне, но наста́ви ю́ на путь покая́ния.
    Сла́ва: Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел; но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.
    И ны́не: Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
    
    Песнь 8
    Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю смерть? Ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна. Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. (Дважды)
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ ра́ди вопию́: даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Пречи́стая Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву мою́, и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ Рождество́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    А́нгела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.
    Сла́ва: Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.
    И ны́не: Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.
    
    Песнь 9
    Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно; Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели, и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́тели, и вси избра́ннии Христо́вы: помози́те ми на Суде́, да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.
    Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
    Ны́не к вам воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы, и вси святи́и, моля́щиися ко Го́споду за весь міръ, да поми́лует мя в час сме́рти моея́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Ма́ти Бо́жия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́ Сы́на Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Приста́нище и предста́тельство к Тебе́ прибега́ющих бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мрак неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    На ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.
    Припе́в: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, поми́луй мя.
    Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.
    Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.
    Сла́ва: Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.
    И ны́не: Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз, и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.
    
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго.
    
    Молитва ко Господу
    Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.
    
    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    
    Молитвы ко Пресвятой Богородице
    Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́ гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Ма́ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жней жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты мне упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая Засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О Ма́ти Го́спода моего́ Творца́! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О Богороди́тельнице! Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем: еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о пренепоро́чная и пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    
    Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
    
    Молитва Ангелу хранителю
    А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость, и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи, и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́, со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови́.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.
    
АКА́ФИСТ ИИСУ́СУ СЛАДЧА́ЙШЕМУ
    
    Конда́к 1
    Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща:
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    И́кос 1
    Ангелов Тво́рче и Го́споди cил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:
    Иису́се пречу́дный, áнгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
    Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние.
    Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
    Иисусе прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
    Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
    Иисусе пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 2
    Ви́дя вдови́цу зе́льне пла́чущу, Го́споди, я́коже бо тогда́ умилосе́рдився, сы́на ея́ на погребе́ние несо́ма воскреси́л еси́; си́це и о мне умилосе́рдися, Человеколю́бче, и грехми́ умерщвле́нную мою́ ду́шу воскреси́, зову́щую: Аллилу́иа.
    
    И́кос 2
    Ра́зум неуразуме́нный разуме́ти Фили́пп ища́, Го́споди, покажи́ нам Отца́, глаго́лаше; Ты же к нему́: толи́кое вре́мя сый со Мно́ю, не позна́л ли еси́, я́ко Отец во Мне, и Аз во Отце́ есмь? Те́мже, Неизсле́дованне, со стра́хом зову́ Ти:
    Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ преси́льный.
    Иису́се, Влады́ко долготерпели́вый; Иису́се, Спа́се преми́лостивый.
    Иису́се, храни́телю мой преблаги́й; Иису́се, очи́сти грехи́ моя́.
    Иису́се, отыми́ беззако́ния моя́; Иису́се, отпусти́ непра́вды моя́.
    Иису́се, наде́ждо моя́, не оста́ви мене́; Иису́се, помо́щниче мой, не отри́ни мене́.
    Иису́се, Созда́телю мой, не забу́ди мене́; Иису́се, Па́стырю мой, не погуби́ мене́.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 3
    Си́лою свы́ше апо́столы облеки́й, Иису́се, во Иерусали́ме седя́щия, облецы́ и мене́, обнаже́ннаго от вся́каго благотворе́ния, теплото́ю Ду́ха Свята́го Твоего́ и даждь ми с любо́вью пе́ти Тебе́: Аллилу́иа.
    
    И́кос 3
    Име́яй бога́тство милосе́рдия, мытари́ и гре́шники, и неве́рныя призва́л еси́, Иису́се; не пре́зри и мене́ ны́не, подо́бнаго им, но, я́ко многоце́нное мν́ро, приими́ песнь сию́:
    Иису́се, си́ло непобеди́мая; Иису́се, ми́лосте безконе́чная.
    Иису́се, красото́ пресве́тлая; Иису́се, любы́ неизрече́нная.
    Иису́се, Сы́не Бо́га Жива́го; Иису́се, поми́луй мя гре́шнаго.
    Иису́се, услы́ши мя в беззако́ниих зача́таго; Иису́се, очи́сти мя во гресе́х рожде́ннаго.
    Иису́се, научи́ мя непотре́бнаго; Иису́се, освети́ мя те́мнаго.
    Иису́се, очи́сти мя скве́рнаго; Иису́се, возведи́ мя блу́днаго.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 4
    Бу́рю вну́трь име́яй помышле́ний сумни́тельных, Петр утопа́ше; узре́в же во пло́ти Тя су́ща, Иису́се, и по вода́м ходя́ща, позна́ Тя Бо́га и́стиннаго и, ру́ку спасе́ния получи́в, рече́: Аллилу́иа.
    
    И́кос 4
    Слы́ша слепы́й мимоходя́ща Тя, Го́споди, путе́м, вопия́ше: Иису́се, Сы́не Дави́дов, поми́луй мя! И, призв́ав, отве́рзл еси́ о́чи его́. Просвети́ у́бо ми́лостию Твое́ю о́чи мы́сленныя се́рдца и мене́, вопию́ща Ти и глаго́люща:
    Иису́се, вы́шних Созда́телю; Иису́се, ни́жних Искупи́телю.
    Иису́се, преиспо́дних потреби́телю; Иису́се, всея́ тва́ри украси́телю.
    Иису́се, души́ моея́ уте́шителю; Иису́се, ума́ моего́ просвети́телю.
    Иису́се, се́рдца моего́ весе́лие; Иису́се, те́ла моего́ здра́вие.
    Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя; Иису́се, све́те мой, просвети́ мя.
    Иису́се, му́ки вся́кия изба́ви мя; Иису́се, спаси́ мя недосто́йнаго.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 5
    Богото́чною Кро́вию я́коже искупи́л еси́ нас дре́вле от зако́нныя кля́твы, Иису́се, си́це изми́ нас от се́ти, е́юже змий запя́т ны страстьми́ плотски́ми, и блу́дным наважде́нием, и злым уны́нием, вопию́щия Ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 5
    Ви́девше о́троцы евре́йстии во о́бразе челове́честем Созда́вшаго руко́ю челове́ка, и Влады́ку разуме́вше Его́, потща́шася ветвьми́ угоди́ти Ему́, оса́нна вопию́ще. Мы же песнь прино́сим Ти, глаго́люще:
    Иису́се, Бо́же и́стинный; Иису́се, Сы́не Дави́дов.
    Иису́се, Царю́ пресла́вный; Иису́се, Агнче непоро́чный.
    Иису́се, Па́стырю преди́вный; Иису́се, храни́телю во мла́дости мое́й.
    Иису́се, корми́телю во ю́ности мое́й; Иису́се, похвало́ в ста́рости мое́й.
    Иису́се, наде́жде в сме́рти мое́й; Иису́се, животе́ по сме́рти мое́й.
    Иису́се, утеше́ние мое́ на суде́ Твое́м; Иису́се, жела́ние мое́, не посрами́ мене́ тогда́.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 6
    Пропове́дник богоно́сных веща́ние и глаго́лы исполня́я, Иису́се, на земли́ я́влься и с челове́ки Невмести́мый пожил еси́, и боле́зни на́ша подъя́л еси́, отню́дуже ра́нами Твои́ми мы исцеле́вше, пе́ти навыко́хом: Аллилу́иа.
    
    И́кос 6
    Возсия́ вселе́нней просвеще́ние и́стины Твоея́, и отгна́ся лесть бесо́вская: и́доли бо, Спа́се наш, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша. Мы же, спасе́ние получи́вше, вопие́м Ти:
    Иису́се, и́стино, лесть отгоня́щая; Иису́се, све́те, превы́шший всех све́тлостей.
    Иису́се, Царю́, премога́яй всех кре́пости; Иису́се, Бо́же, пребыва́яй в ми́лости.
    Иису́се, Хле́бе Живо́тный, насы́ти мя а́лчущаго; Иису́се, исто́чниче ра́зума, напо́й мя жа́ждущаго.
    Иисусе, оде́ждо весе́лия, оде́й мя тле́ннаго; Иису́се, покро́ве ра́дости, покры́й мя недосто́йнаго.
    Иису́се, пода́телю прося́щим, даждь мне плач за грехи́ моя́; Иису́се, обре́тение и́щущим, обря́щи ду́шу мою́.
    Иису́се, отве́рзителю толку́щим, отве́рзи се́рдце мое́ окая́нное; Иису́се, Искупи́телю гре́шных, очи́сти беззако́ния моя́.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 7
    Хотя́ сокрове́нную та́йну от ве́ка откры́ти, я́ко овча́ на заколе́ние веде́н был еси́, Иису́се, и я́ко а́гнец пря́мо стригу́щаго его́ безгла́сен, и я́ко Бог из ме́ртвых воскре́сл еси́, и со сла́вою на небеса́ возне́слся еси́, и нас совоздви́гл еси́, зову́щих: Аллилу́иа.
    
    И́кос 7
    Ди́вную показа́ тварь, явле́йся Творе́ц нам: без се́мене от Де́вы воплоти́ся, из гро́ба, печа́ти не руши́в, воскре́се, и ко апо́столом, две́рем затворе́нным, с пло́тию вни́де. Те́мже чудя́щеся, воспои́м:
    Иису́се, Сло́ве необыме́нный; Иису́се, Сло́ве несогляда́емый.
    Иису́се, си́ло непостижи́мая; Иису́се, му́дросте недомы́слимая.
    Иису́се, Божество́ неопи́санное; Иису́се, госпо́дство неисче́тное.
    Иису́се, ца́рство непобеди́мое; Иису́се, влады́чество безконе́чное.
    Иису́се, кре́посте высоча́йшая; Иису́се, вла́сте ве́чная.
    Иису́се, Тво́рче мой, уще́дри мя; Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 8
    Стра́нно Бо́га вочелове́чшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго міра и ум на Боже́ственная возложи́м. Сего́ бо ра́ди Бог на зе́млю сни́де, да нас на небеса́ возведе́т, вопию́щих Ему: Аллилу́иа.
    
    И́кос 8
    Весь бе в ни́жних, и вы́шних ника́коже отступи́ Неисче́тный, егда́ во́лею нас ра́ди пострада́, и сме́ртию Свое́ю на́шу смерть умертви́, и воскресе́нием живо́т дарова́ пою́щим:
    Иису́се, сла́досте серде́чная; Иису́се, кре́посте теле́сная.
    Иису́се, све́тлосте душе́вная; Иису́се, быстрото́ у́мная.
    Иису́се, ра́досте со́вестная; Иису́се, наде́ждо изве́стная.
    Иису́се, па́мяте предве́чная; Иису́се, похвало́ высо́кая.
    Иису́се, сла́во моя́ превознесе́нная; Иису́се, жела́ние мое́, не отри́ни мене́.
    Иису́се, Па́стырю мой, взыщи́ мене́; Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мене́.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 9
    Все естество́ а́нгельское безпреста́ни сла́вит пресвято́е и́мя Твое́, Иису́се, на небеси́: Свят, Свят, Свят, вопию́ще; мы же гре́шнии на земли́ бре́нными устна́ми вопие́м: Аллилу́иа.
    
    И́кос 9
    Вети́я многовеща́нныя, я́коже ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Иису́се, Спа́се наш: недоуме́ют бо глаго́лати, ка́ко Бог непрело́жный и челове́к соверше́нный пребыва́еши? Мы же та́инству дивя́щеся, вопие́м ве́рно:
    Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ ца́рствующих.
    Иису́се, Влады́ко владе́ющих; Иису́се, Судие́ живы́х и ме́ртвых.
    Иису́се, наде́ждо ненаде́жных; Иису́се, утеше́ние пла́чущих.
    Иису́се, сла́во ни́щих; Иису́се, не осуди́ мя по дело́м мои́м.
    Иису́се, очи́сти мя по ми́лости Твое́й; Иису́се, отжени́ от мене́ уны́ние.
    Иису́се, просвети́ моя́ мы́сли серде́чныя; Иису́се, даждь ми па́мять сме́ртную.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 10
    Спасти́ хотя́ міръ, Восто́че восто́ком, к те́мному за́паду - естеству́ на́шему прише́д, смири́лся еси́ до сме́рти; те́мже превознесе́ся и́мя Твое́ па́че вся́каго и́мене, и от всех коле́н небе́сных и земны́х слы́шиши: Аллилу́иа.
    
    И́кос 10
    Царю́ Преве́чный, Уте́шителю, Христе́ и́стинный, очи́сти ны от вся́кия скве́рны, я́коже очи́стил еси́ де́сять прокаже́нных, и исцели́ ны, я́коже исцели́л еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхе́а мытаря́, да вопие́м Ти, во умиле́нии зову́ще:
    Иису́се, сокро́вище нетле́нное; Иису́се, бога́тство неистощи́мое.
    Иису́се, пи́ще кре́пкая; Иису́се, питие́ неисчерпа́емое.
    Иису́се, ни́щих оде́яние; Иису́се, вдов заступле́ние.
    Иису́се, си́рых защи́тниче; Иису́се, тружда́ющихся по́моще.
    Иису́се, стра́нных наста́вниче; Иису́се, пла́вающих ко́рмчий.
    Иису́се, бу́рных оти́шие; Иису́се Бо́же, воздви́гни мя па́дшаго.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 11
    Пе́ние всеумиле́нное приношу́ Ти недосто́йный, вопию́ Ти я́ко ханане́а: Иису́се, поми́луй мя; не дщерь бо, но пло́ть и́мам страстьми́ лю́те беся́щуюся и я́ростию пали́мую, и исцеле́ние даждь вопию́щу Ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 11
    Светопода́тельна свети́льника су́щим во тьме́ неразу́мия, пре́жде гоня́й Тя Па́вел, богоразу́мнаго гла́са си́лу внуши́ и душе́вную быстроту́ уясни́; си́це и мене́ те́мныя зе́ницы душе́вныя просвети́, зову́ща:
    Иису́се, Царю́ мой прекре́пкий; Иису́се, Бо́же мой преси́льный.
    Иису́се, Го́споди мой пребезсме́ртный; Иису́се, Созда́телю мой пресла́вный.
    Иису́се, Наста́вниче мой предо́брый; Иису́се, Па́стырю мой преще́дрый.
    Иису́се, Влады́ко мой преми́лостивый; Иису́се, Спа́се мой премилосе́рдый.
    Иису́се, просвети́ моя́ чу́вствия, потемне́нныя страстьми́; Иису́се, исцели́ мое́ те́ло, острупле́нное грехми́.
    Иису́се, очи́сти мой ум от по́мыслов су́етных; Иису́се, сохрани́ се́рдце мое́ от по́хотей лука́вых.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 12
    Благода́ть пода́ждь ми, всех долго́в реши́телю, Иису́се, и приими́ мя ка́ющася, я́коже прия́л еси́ Петра́, отве́ргшагося Тебе́, и призови́ мя уныва́ющаго, я́коже дре́вле Па́вла, гоня́ща Тя, и услы́ши мя, вопию́ща Ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 12
    Пою́ще Твое́ вочелове́чение, восхваля́ем Тя вси, и ве́руем со Фомо́ю, я́ко Госпо́дь и Бог еси́, седя́й со Отце́м и хотя́й суди́ти живы́м и ме́ртвым. Тогда́ у́бо сподо́би мя десна́го стоя́ния, вопию́щаго:
    Иису́се, Царю́ предве́чный, поми́луй мя; Иису́се, цве́те благово́нный, облагоуха́й мя.
    Иису́се, теплото́ люби́мая, огре́й мя; Иису́се, хра́ме предве́чный, покры́й мя.
    Иису́се, оде́ждо све́тлая, украси́ мя; Иису́се, би́сере честны́й, осия́й мя.
    Иису́се, ка́меню драги́й, просвети́ мя; Иису́се, со́лнце пра́вды, освети́ мя.
    Иису́се, све́те святы́й, облиста́й мя; Иису́се, боле́зни душе́вныя и теле́сныя изба́ви мя.
    Иису́се, из руки́ сопроти́вныя изми́ мя; Иису́се, огня́ неугаси́маго и про́чих ве́чных мук свободи́ мя.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 13
    О, пресла́дкий и всеще́дрый Иису́се! Приими́ ны́не ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́коже прия́л еси́ вдови́цы две ле́пте, и сохрани́ достоя́ние Твое́ от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нних, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя ра́ны, и гряду́щия изми́ му́ки всех, вопию́щих Ти: Аллилуиа. (Kондак читается трижды)
    
    И́кос 1
    Ангелов Тво́рче и Го́споди cил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:
    Иису́се пречу́дный, áнгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
    Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние.
    Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
    Иисусе прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
    Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
    Иисусе пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
    Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Конда́к 1
    Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.
    
    Молитва 1-я ко Господу нашему Иисусу Христу:
    Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, и́же неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в во плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́влю о мне Твое́ спаси́тельное промышле́ние, раб Твой, Влады́ко; песносло́влю Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́х; благословлю́ Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в міръ прии́де; покланя́юся Твое́й по пло́ти Пречи́стой Матери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ю Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ю Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ю и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ю апо́столы Твоя́ святы́я; торже́ствую же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́влю; покланя́юся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́снствую. Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву привожду́ Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, раб Твой, и сего́ ра́ди прошу́ мои́м согреше́нием проще́ния, е́же да́руй ми всех Твои́х ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
    Молитва 2-я ко Господу нашему Иисусу Христу:
    Согре́ших, беззако́нновах и непра́вдовах пред тобо́ю, преблаги́й Влады́ко, преступи́х спаси́тельныя твоя за́поведи и свяще́нныя обе́ты моя, я́же во святе́м креще́нии пред святы́м твои́м же́ртвенником, пред а́нгелы же и челове́ки сотвори́х: преоби́дех честну́ю кровь заве́та твоего́, е́юже освяти́хся, обще́ние искупле́ния прие́м: ду́ха благода́ти обезче́стих, стра́шнаго же и преесте́ственнаго сыноположе́ния небрего́х: вся́кое писа́ние, боже́ственный зако́н и уче́ние богодухнове́нное, ударе́ния возду́ха тща́я, и веща́ния еди́на то́кмо дея́ний пуста́я во мне вмени́шася: и́менем то́кмо и словесы́ честно́е ева́нгелие и́стиннаго христиа́нства окая́нный содержу́: ру́це и́мам ко вся́кому хище́нию и лихои́мству приле́жне: но́зе же ско́ро и де́рзостно ко вся́кой непра́вде зле теку́ща, гото́выя часть бра́тнюю восхища́ти и попира́ти, снеда́юще убо́гих: уста́ свяще́нных моли́тв и сло́ва бо́жия орга́н, вся́кия нечистоты́ суесло́вия и клятвопреступле́ния, бесо́м сотвори́х во орга́н, о́чи и вся моя чу́вства, блуже́ния и вся́каго скверне́ния премно́жеством испо́лних: во мне ца́рствующаго ума́ боже́ственное благода́ти се́мя попра́в, и у́ды твоя́, Христе́, блудни́чи у́ды сотвори́в, вме́сто хра́ма бо́жия, тли и вся́кия нечистоты́ храни́лище обрето́хся. Сего́ ра́ди, преблаги́й Влады́ко, мно́гое твое́ человеколю́бие в стуже́ние претвори́х окая́нный, и мно́гая твоя́ блага́я дарова́ния, в казнь безу́мно мне преложи́х: отню́дуже ниже́ от су́щих ми благи́х ниже́ от боле́зней бли́жних лу́чший быв, пра́ведно на мя сам твоего́ пра́веднаго наказа́ния я́звы подвиго́х. Но не я́ростию твое́ю обличи́ши мя, ниже́ гне́вом твои́м нака́жеши мя, Го́споди. Тебе еди́ному согреши́х, но Тебе́ еди́ному и покланя́юся, и сокруше́нным се́рдцем, яко же́ртву чи́стую, испове́дание ти приношу́: осла́би, человеколю́бче Влады́ко, уста́ви пра́ведно наноси́мую ра́ну: да победи́т мно́жество щедро́т твои́х, грехо́в мои́х лука́вое собра́ние, и твоея́ безчи́сленныя бла́гости пучи́на, да покры́ет го́рькое слез мои́х мо́ре. И́мам в рука́х твоего́ человеколю́бия о́браз и вели́чество, разбо́йника, мытаря́, блудни́цу и блу́днаго сы́на, и́же вси па́че мене́ в покая́нии благоиску́сствующе, в небе́сное ца́рство предвзыдо́ша. С си́ми у́бо и мене́ испове́дающаяся, и припа́дающа ти приими́, Влады́ко: а́ще же и тех вся́ческаго обраще́ния и покая́ния мно́жества отстою́, недоста́вшее да испо́лнит безме́рная бла́гость твоя́, па́че же и все, поне́же и всего́ вои́стинну отстою́. Приношу́ ти рыда́ние убо́гих, и гла́сы младе́нец, смире́нную и препро́стую, вся́каго во́зраста моля́щихся часть, досто́йную щедро́т и проще́ния твоего́. И́маши к сему́ на милосе́рдие и ми́лость преклоня́ющия тя, крест и во́льную смерть, ю́же за мя неблагода́рнаго претерпе́л еси́, по́двиги к тому́ апо́столов, преподо́бных, по́стников и му́чеников кро́ви: пред все́ми же о́бщую всех наде́жду и спасе́ние, па́че сло́ва без се́мене ро́ждшую тя: и́хже мольбы́ человеколю́бно прие́м, услы́ши мя, Иису́се Сладча́йший, моля́щаго ти ся, и ниже́ то́кмо о мне само́м, но и о ни́хже до́лжен е́смь. Спаси́ же и поми́луй святе́йшия правосла́вныя патриа́рхи, со все́ми благочести́выми архиере́и, и весь освяще́нный чин и при́чет церко́вный, и да́руй им це́ло, безмяте́жно, благове́рно, пра́во, по преда́нию святы́х апо́стол и святы́х оте́ц, на вселе́нских собо́рах Ду́хом Святы́м узако́ненному, исправля́ти сло́во твоея́ и́стины: заблу́ждшия же от правосла́вныя ве́ры еретики́ и отсту́пники к позна́нию и́стины призови́, неве́рныя просвети́ да тя уве́дят: гре́шныя к покая́нию приведи́, де́вствующим чистоту́ и воздержа́ние да́руй, бра́чным святы́ню, вдови́цам и си́рым бу́ди воспита́ние, ни́щим покро́в, стра́нствующим возвраще́ние, пла́вающим приста́нище, ка́ющимся проще́ние да́руй, пла́чущим утеше́ние, благи́м во бла́гости пребыва́ти, сре́дним лу́чшими бы́ти, согреша́ющим во исправле́ние приходи́ти. Е́й Иису́се Сладча́йший, молю́ ти ся: да́ждь грехо́м мои́м оставле́ние, ума́ благопостоя́ние, те́ла здра́вие, житию́ ну́ждная дово́льная, мир во днех мои́х, возду́ха благорастворе́ние, земли́ благопло́дие, ве́ры правосла́вныя возраще́ние, и соедине́ние святы́х твои́х церкве́й, низложе́ние е́ресей, сове́тов нечести́вых разоре́ние, огнь любве́ и вся́каго благоче́стия, в моли́тве чистоту́ серде́чную, в злоключе́нии терпе́ние и великоду́шие, в наде́жди весе́лие, и вся́кое душе́вному моему́ и теле́сному здра́вию и спасе́нию поле́зное, па́че же великоле́пней твое́й сла́ве подоба́ющее проше́ние да́руй и испо́лни по неизме́рным щедро́там твои́м, избавля́я мя належа́щаго пра́веднаго преще́ния, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и вся́кия смертоно́сныя я́звы, и не хотя́й сме́рти гре́шника, да́руй ми вре́мя к покая́нию, яко да и настоя́щих зол и бу́дущих ве́чных мук свобожду́ся, благода́тию и человеколю́бием Безнача́льного Твоего́ Отца́, с ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.
    
АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ
    
    Конда́к 1
    Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:
    ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    И́кос 1
    Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:
    Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет.
    Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние.
    Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
    Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.
    Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
    Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 2
    Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовый: Аллилу́иа.
    
    И́кос 2
    Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це:
    Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго Таи́ннице; ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро.
    Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно.
    Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Еюже сни́де Бог; ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо.
    Ра́дуйся, а́нгелов многослову́щее чу́до; ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вное пораже́ние.
    Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая; ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая.
    Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 3
    Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, внегда́ пе́ти си́це: Аллилу́иа.
    
    И́кос 3
    Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти: младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице:
    Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́; ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние.
    Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая Человеколю́бца; ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.
    Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т; радуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ния.
    Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши; ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.
    Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло; ра́дуйся, всего́ міра очище́ние.
    Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние; ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 4
    Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смятеся, к Тебе́ зря небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́иа.
    
    И́кос 4
    Слы́шаша па́стырие а́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша:
    Ра́дуйся, Агнца и Па́стыря Ма́ти; ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц.
    Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние; ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние.
    Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным.
    Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте.
    Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние; ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние.
    Ра́дуйся, Еюже обнажи́ся ад; ра́дуйся, Еюже облеко́хомся сла́вою.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 5
    Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́иа.
    
    И́кос 5
    Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ма челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней:
    Ра́дуйся, Звезды́ незаходи́мыя Ма́ти; ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне.
    Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая; ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая.
    Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства; ра́дуйся, Го́спода Человеколю́бца показа́вшая Христа́.
    Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния; ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел.
    Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая; ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая.
    Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 6
    Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя Христа́ всем, оста́виша Ирода я́ко буесло́вна, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 6
    Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице:
    Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков; ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в.
    Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая; ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая.
    Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго; ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни.
    Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме; ра́дуйся, покро́ве міру, ши́рший о́блака.
    Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице; ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице.
    Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 7
    Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́иа.
    
    И́кос 7
    Но́вую показа́ тварь, я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, из безсе́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще:
    Ра́дуйся, цве́те нетле́ния; ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния.
    Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая; ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая.
    Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии; ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.
    Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным; ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́дшим.
    Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.
    Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 8
    Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся міра, ум на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́иа.
    
    И́кос 8
    Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́:
    Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище; ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри.
    Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.
    Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на херуви́мех; ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на серафи́мех.
    Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая; ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая.
    Ра́дуйся, Еюже разреши́ся преступле́ние; ра́дуйся, Еюже отве́рзеся рай.
    Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 9
    Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́иа.
    
    И́кос 9
    Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м:
    Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище.
    Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая.
    Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле; ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы.
    Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая; ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая.
    Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая; ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая.
    Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся; ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний.
    Ра́дуйся, Нев́есто Неневе́стная.
    
    Конда́к 10
    Спасти́ хотя́ міръ, Иже всех Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: Аллилу́иа.
    
    И́кос 10
    Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся приглаша́ти Тебе́ научи́:
    Ра́дуйся, сто́лпе де́вства; ра́дуйся, дверь спасе́ния.
    Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости.
    Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м.
    Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая.
    Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая.
    Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 11
    Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ Святы́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́иа.
    
    И́кос 11
    Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим Святу́ю Де́ву, невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми:
    Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца; ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та.
    Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, я́ко гром враги́ устраша́ющая.
    Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние; ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́.
    Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз; ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну.
    Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть; ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть.
    Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния; ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 12
    Благода́ть да́ти восхот́ев, долго́в дре́вних, всех долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от всех си́це: Аллилу́иа.
    
    И́кос 12
    Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, я́ко одушевле́нный храм, Богоро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех:
    Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.
    Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом; ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое.
    Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых; ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных.
    Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе; ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́.
    Ра́дуйся, Еюже воздви́жутся побе́ды; ра́дуйся, Еюже низпа́дают врази́.
    Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние; ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 13
    О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа. (Kондак читается трижды)
    
    И́кос 1
    Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:
    Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет.
    Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние.
    Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
    Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.
    Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
    Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́.
    Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Конда́к 1
    Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изб́авльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    
    Молитва ко Пресвято́й Богоро́дице
    О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щнице еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вныя, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́; и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше, на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум, и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию; и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего; я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    О, Пресвята́я Де́во Ма́ти Го́спода, Цари́це небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́я на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нныя моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христианскую кончи́ну, и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.
    
АКА́ФИСТ СВЯТИ́ТЕЛЮ НИКОЛА́Ю
    
    Конда́к 1
    Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, міру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости мν́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    И́кос 1
    А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:
    Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
    Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
    Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
    Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
    Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, мν́ро Христо́ва благоуха́ния.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 2
    Ви́дяще твои́х мν́р излия́ние, Богому́дре, просвеща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго тя мνрото́чца живоно́сна, Нико́лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко вода́ми, благода́тию Бо́жиею излива́ющимися, напая́еши ве́рно вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.
    
    И́кос 2
    Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Святе́й Тро́ице, был еси́ в Нике́и со святы́ми отцы́ побо́рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́на испове́дал еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, А́рия же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́:
    Ра́дуйся, вели́кий благоче́стия сто́лпе; ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де.
    Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние; ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ние.
    Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на пропове́давый; ра́дуйся, А́рия возбеси́вшагося от Собо́ра святы́х отгна́вый.
    Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́; ра́дуйся, всех богому́дрых прему́драя добро́то.
    Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 3
    Си́лою, да́нною ти свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ждущих, богоно́сне о́тче Нико́лае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́ние и всем всяк помо́щник показа́лся еси́, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.
    
    И́кос 3
    Име́яше вои́стину, о́тче Нико́лае, с Небесе́ песнь тебе́ воспева́ема быти, а не от земли́: ка́ко бо кто от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия пропове́дати? Но мы, любо́вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти си́це:
    Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей; ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов.
    Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище; ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.
    Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.
    Ра́дуйся, досто́йный А́нгелов собесе́дниче; ра́дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.
    Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й теле́сных избавля́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вных исполня́емся.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 4
    Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, ка́ко досто́йно есть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае? Никто́же бо мо́жет я исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л и глаго́лати восхоте́л; но мы, ди́вно Бо́гу в тебе́ прославля́ющемуся, дерза́ем воспева́ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 4
    Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жнии и да́льнии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по возду́ху ле́гкими благода́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, ско́ро от тех избавля́я всех, вопию́щих к тебе́ такова́я:
    Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; ра́дуйся, подая́ние благода́ти.
    Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю; ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю.
    Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих.
    Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́гом пи́санныя.
    Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая лесть обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая и́стина сбыва́ется.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 5
    Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающих лю́те, и́мже смерть предстоя́ше вско́ре иногда́, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́мощь, Чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти корабли́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 5
    Ви́деша отрокови́цы, на брак скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к ни́щим милосе́рдие, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́телю их но́щию узельцы́ три зла́та тая́ся пода́л еси́, самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це:
    Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, промышле́ния о лю́дех прия́телище.
    Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих; ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих.
    Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́, Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение ско́рое убо́гих.
    Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание; ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние.
    Ра́дуйся, трие́х дев непоро́чный невести́телю; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.
    Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, всего́ міра наслажде́ние.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 6
    Пропове́дует міръ весь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, ско́раго в беда́х засту́пника: я́ко мно́гажды во еди́нем часе́, по земли́ путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим, предваря́я, посо́бствуеши, ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́иа.
    
    И́кос 6
    Возсия́л еси́ свет живо́тный, избавле́ние нося́ воево́дам, непра́ведную смерть прия́ти иму́щим, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ющим, егда́ вско́ре я́влься во сне царе́ви, устраши́л еси́ его́, сих же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л еси́. Сего́ ра́ди с ни́ми ку́пно и мы благода́рственно вопие́м ти:
    Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя помога́яй; ра́дуйся, от непра́веднаго убие́ния избавля́яй.
    Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́; ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты.
    Ра́дуйся, растерза́яй лжу я́ко паучи́ну; ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.
    Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние; ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние.
    Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии избавлени от меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася све́та.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 7
    Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, мν́ро вои́стину благово́нное, та́инственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди Мνре́йския упа́сл еси́ и весь міръ свои́м благода́тным мν́ром испо́лнил еси́. И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́вное злосмра́дие отжени́, да благоприя́тно Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа.
    
    И́кос 7
    Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю всех лю́тых разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же Боже́ственную принося́щаго вопию́щим такова́я:
    Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище; ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.
    Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый ко́рмчий; ра́дуйся, треволне́ния морска́я уставля́ющий.
    Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех; ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.
    Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло, вся концы́ земли́ просвеща́ющее.
    Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю от пото́па гнева изба́вльшеся, мир с Бо́гом обрета́ем.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 8
    Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ це́рковь: в ней бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние на тя возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа.
    
    И́кос 8
    Весь еси́ всем вои́стину помо́щник, богоно́се Нико́лае, и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый всем земны́м, на похвалу́ всех подвизая вопи́ти к тебе́ си́це:
    Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче; ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче.
    Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блужда́ющим; ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим.
    Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим благострое́ние; ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изоби́лие.
    Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй; ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.
    Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стиннаго обличи́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ве́рный служи́телю.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное житие́ исправля́ем.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 9
    Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий наш засту́пниче Нико́лае, растворя́я благода́тная врачева́ния, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всех усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющих, Бо́гу же вопию́щих: Аллилу́иа.
    
    И́кос 9
    Вити́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю посра́мленныя, богому́дре о́тче Нико́лае: А́рия бо ху́льника, разделя́юща Божество́, и Саве́ллия, смеша́юща Святу́ю Тро́ицу, препре́л, нас же во Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти си́це:
    Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; ра́дуйся, мечу́, посеца́яй злоче́стие.
    Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственных веле́ний; ра́дуйся, губи́телю богопроти́вных уче́ний.
    Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к Небеси́; ра́дуйся, покро́ве, Бо́гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи.
    Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми словесы́; ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́ми нра́вы.
    Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́жиих неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ний Госпо́дних пресве́тлая.
    Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ерети́ческия главы́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́рнии сподобля́ются сла́вы.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 10
    Спасти́ хотя́ ду́шу, плоть твою́ ду́хови покори́л еси́ вои́стину, о́тче наш Нико́лае: молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию богомы́слие приложи́л еси́, богомы́слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́гом и А́нгелы бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа.
    
    И́кос 10
    Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ и всем к заступлению твоему́ прибега́ющим; те́мже и нас, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, напа́сти, неду́гов и нужд разли́чных свобожда́й, вопию́щих ти с любо́вию такова́я:
    Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй.
    Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды; ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни.
    Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй.
    Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; ра́дуйся, превели́кий в напа́стех защи́тниче.
    Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, безчи́сленных неврежде́нно сохрани́вый.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти гре́шнии избега́ют; ра́дуйся, я́ко тобо́ю жизнь ве́чную ка́ющиися получа́ют.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 11
    Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х прине́сл еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́м, сло́вом и де́лом: мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния уясни́л еси́, ве́рою, наде́ждою и любо́вию наставля́я нас в Тро́ице Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Аллилу́иа.
    
    И́кос 11
    Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неугаси́мую ви́дим тя, Бо́гом избра́нне о́тче Нико́лае: с невеще́ственными бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном Тро́ическом Све́те, ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́щих ти такова́я:
    Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; ра́дуйся, денни́це незаходи́маго Со́лнца.
    Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная; ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ бесо́вский пла́мень нече́стия.
    Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; ра́дуйся, доброзра́чное све́та ева́нгельскаго сия́ние.
    Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий соблазня́ющия.
    Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклонение тва́ри; ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся покланя́тися Творцу́ в Тро́ице.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 12
    Благода́ть, да́нную ти от Бо́га, све́дущии, ра́дующеся, твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный о́тче Нико́лае, и к чу́дному заступлению твоему́ вседу́шно притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго исчести́ не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к Бо́гу: Аллилу́иа.
    
    И́кос 12
    Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Нико́лае: в тебе́ бо Бог, в Тро́ице прославля́емый, ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от души́ псалмы́ и пе́сни прино́сим ти, Чудотво́рче святы́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию чуде́с твои́х, и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я:
    Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих служи́телю; ра́дуйся, служи́телей Его́ небе́сных сожи́телю.
    Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние; ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго возвыше́ние.
    Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.
    Ра́дуйся, всех доброде́телей зерца́ло; ра́дуйся, всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло.
    Ра́дуйся, по Бо́зе и Богоро́дице, все на́ше упова́ние; ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и душ спасе́ние.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 13
    О, пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и от гее́нны избавитися нам Го́спода умоли́ богоприятным твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа. (Kондак читается трижды)
    
    И́кос 1
    А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:
    Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
    Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
    Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
    Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
    Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, мν́ро Христо́ва благоуха́ния.
    Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Конда́к 1
    Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, міру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости мν́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:
    Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
    
    Моли́тва 1-я
    О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя воздушных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния: да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Моли́тва 2-я
    О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступлению и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в губя́щих е; и вся́ку страну́ христианскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мірска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и внеза́пныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их от царе́ва гнева и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гнева Бо́жия и ве́чныя ка́зни. Я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в веце сем, и изба́вит мя от шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
ПОСЛЕ́ДОВАНИЕ КО СВЯТО́МУ ПРИЧАЩЕ́НИЮ
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
    
Псалом 22
    
    Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.
    
Псалом 23
    
    Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.
    
Псалом 115
    
    Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.
    
    Сла́ва, и ны́не:
    Аллилу́ия. (Трижды)
    
Тропари, глас 8
    
    Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.
    Сла́ва: Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ [вни́ду], недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.
    И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.
    Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:
    Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о всех благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.
    
Псалом 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Канон, глас 2
    
    Песнь 1
    Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.
    
    Песнь 3
    Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.
    
    Песнь 4
    Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни а́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щься, Многоми́лостиве, закла́н бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих; те́мже молю́ Тя: и моя́ очи́сти согреше́ния.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́, и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.
    
    Песнь 5
    Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное и пию́ Кровь Твою́.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.
    
    Песнь 6
    Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.
    
    Конда́к, глас 2:
    Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.
    
    Песнь 7
    Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я а́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.
    
    Песнь 8
    Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Небе́сных, и стра́шных, и Cвяты́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же Спа́се мой.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся и нетле́нен сотворя́юся?
    
    Песнь 9
    Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
    Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
    Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.
    Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
    Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием Свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве.
    Припе́в: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя.
    Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́.
    Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
    Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.
    
    Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
    Тропа́рь дня или пра́здника. Если же нет, настоя́щие тропари́, глас 6:
    Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.
    Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
    И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
    
    Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны сколько хочешь.
    
    И настоя́щие стихи́:
    Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,
    Стра́хом приступи́, да не опали́шися: огнь бо е́сть.
    Боже́ственную же пия́ Кровь ко обще́нию,
    Пе́рвее примири́ся тя опеча́лившим.
    Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно яждь.
    
    Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,
    Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,
    Сим помоли́ся о́бразом со тре́петом.
    
Молитва 1-я, Василия Великого
    
    Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты, Го́споди, незло́бив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши всем спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и аз, а́ще и недосто́ин есмь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Твой оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ быв, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, грех взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х часть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недо́стойне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого
    
    Го́споди Бо́же мой, вем, я́ко несмь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кров вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми угль пресвята́го Твое́го Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твое́го Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твое́го, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сый Свят, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь.
    
Молитва 3-я, Симео́на Метафра́ста
    
    Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ Ро́ждшия Тя, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, крест, гво́здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю часть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 4-я, его же
    
    Я́ко на Стра́шнем Твое́м и нелицеприе́мнем предстоя́й Суди́лищи, Христе́ Бо́же, и осужде́ния подъе́мля, и сло́во творя́ о соде́янных мно́ю злых; си́це днесь, пре́жде да́же не приити́ дне́ви осужде́ния моего́, у свята́го Твоего́ Же́ртвенника предстоя́ пред Тобо́ю и пред стра́шными и святы́ми а́нгелы Твои́ми, преклоне́н от своея́ со́вести, приношу́ лука́вая моя́ и беззако́нная дея́ния, явля́яй сия́ и облича́яй. Виждь, Го́споди, смире́ние мое́, и оста́ви вся грехи́ моя́; виждь, я́ко умно́жишася па́че влас главы́ моея́ беззако́ния моя́. Ко́е у́бо не соде́ях зло? Кий грех не сотвори́х? Ко́е зло не вообрази́х в души́ мое́й? Уже́ бо и де́лы соде́ях: блуд, прелюбоде́йство, го́рдость, киче́ние, укоре́ние, хулу́, праздносло́вие, смех неподо́бный, пия́нство, гортанобе́сие, объяде́ние, не́нависть, за́висть, сребролю́бие, любостяжа́ние, лихои́мство, самолю́бие, славолю́бие, хище́ние, непра́вду, злоприобре́тение, ре́вность, оклевета́ние, беззако́ние; вся́кое мое́ чу́вство и вся́кий уд оскверни́х, растли́х, непотре́бен сотвори́х, де́лателище быв вся́чески диа́воле. И ве́м, Го́споди, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою: но безме́рно есть мно́жество щедро́т Твои́х, и ми́лость неизрече́нна незло́бивыя Твоея́ бла́гости, и несть грех побежда́ющ человеколю́бие Твое́. Те́мже, пречу́дный Царю́, незло́биве Го́споди, удиви́ и на мне гре́шнем ми́лости Твоя́, покажи́ бла́гости Твоея́ си́лу и яви́ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия Твоего́, и обраща́ющася приими́ мя гре́шнаго. Приими́ мя, я́коже прия́л еси́ блу́днаго, разбо́йника, блудни́цу. Приими́ мя пребезме́рне и сло́вом, и де́лом, и по́хотию безме́стною, и помышле́нием безслове́сным согреши́вша Тебе́. И я́коже во единонадеся́тый час прише́дших прия́л еси́, ничто́же досто́йно соде́лавших, та́ко приими́ и мене́ гре́шнаго: мно́го бо согреши́х, и оскверни́хся, и опеча́лих Ду́ха Твоего́ Свята́го, и огорчи́х человеколю́бную утро́бу Твою́ и де́лом, и сло́вом, и помышле́нием, в нощи́ и во дни, явле́нне же и неявле́нне, во́лею же и нево́лею. И вем, я́ко предста́виши грехи́ моя́ пре́до мно́ю таковы́, я́ковы же мно́ю соде́яшася, и истя́жеши сло́во со мно́ю о и́хже ра́зумом непроще́нно согреши́х. Но, Го́споди, Го́споди, да не пра́ведным судо́м Твои́м, ниже́ я́ростию Твое́ю обличи́ши мя, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мя; поми́луй мя, Го́споди, я́ко не то́кмо не́мощен е́смь, но и Твое́ есмь созда́ние. Ты у́бо, Го́споди, утверди́л еси́ на мне страх Твой, аз же лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Тебе́ у́бо еди́ному согреши́х, но молю́ Тя, не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Аще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Аз бо есмь пучи́на греха́, и несмь досто́ин, ниже́ дово́лен воззре́ти и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества грехо́в мои́х, и́хже несть числа́: вся́кое бо злодея́ние и кова́рство, и ухищре́ние сатанино́, и растле́ния, злопомне́ния, сове́тования ко греху́, и ины́е тьмочи́сленныя стра́сти не оскуде́ша от мене́. Ки́ими бо не растли́хся грехи́? Ки́ими не содержа́хся злы́ми? Всяк грех соде́ях, вся́кую нечистоту́ вложи́х в ду́шу мою́, непотре́бен бых Тебе́ Бо́гу моему́, и челове́ком. Кто возста́вит мя, в сицева́я зла́я и толи́ка па́дшаго согреше́ния? Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х; а́ще есть ми спасе́ния упова́ние, а́ще побежда́ет человеколю́бие Твое́ мно́жества беззако́ний мои́х, бу́ди ми спаси́тель, и по щедро́там Твои́м и ми́лостем Твои́м, осла́би, оста́ви, прости́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х, яко мно́гих зол испо́лнися душа́ моя́, и несть во мне спасе́ния наде́жды. Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и не возда́ждь ми по дело́м мои́м, и не осуди́ мя по дея́ниям мои́м, но обрати́, заступи́, изба́ви ду́шу мою́ от совозраста́ющих ей зол и лю́тых восприя́тий. Спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, да иде́же умно́жится грех, преизоби́лует благода́ть Твоя́; и восхвалю́ и просла́влю Тя всегда́, вся дни живота́ моего́. Ты бо еси́ Бог ка́ющихся и Спас согреша́ющих; и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 5-я, святого Иоа́нна Дамаски́на
    
    Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, еди́не име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго живота и Ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 6-я, святого Васи́лия Вели́кого
    
    Вем, Го́споди, я́ко недо́стойне причаща́юся пречи́стаго Твое́го Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен есмь, и суд себе́ ям и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ плоть, и пия́й Мою́ кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми свя́тая сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мы́сленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: не в суд или́ во осужде́ние.
    
Молитва 7-я, святого Симео́на Но́вого Богосло́ва
    
    От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Христе́ мой, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мой, па́че же и научи́ мя, что ми подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже о́ну не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя слеза́ми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми пода́ждь. Ве́си зол мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мой, Тво́рче мой, Изба́вителю мой, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли часть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ суть. Виждь смире́ние мое́, виждь труд мой ели́к, и грехи́ вся оста́ви ми, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется всяк яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты бо рекл еси́, Влады́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребыва́ет, в не́мже и Аз есмь. Истинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: Боже́ственных бо причаща́яйся и Боготворя́щих благода́тей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мой, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим міръ. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною, избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведе́т Боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, вем, Спа́се, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же аз соде́ях. Но сие́ па́ки вем, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твое́го соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и а́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Христе́ мой. И дерза́я Твои́м бога́тым к нам благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сый, и стра́нно чу́до, ороша́емь неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя, Бо́же мой, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.
    
Молитва 8-я, святого Иоа́нна Златоу́стого
    
    Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Его же, 9-я
    
    Несмь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кров души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, еди́н сый благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.
    
Его же, 10-я
    
    Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 11-я, святого Иоа́нна Дамаски́на
    
    Пред две́рьми хра́ма Твое́го предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми утро́бы человеколю́бия Твое́го, и приими́ мя приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. Аз же, окая́нный, все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Р́ождшия Тя, и Небе́сных сил; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва святого Иоа́нна Златоу́стого
    
    Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в міръ гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ е́сть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя, и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ами́нь.
    
    Приходя же причасти́ться, произноси́ мы́сленно эти стихи Метафра́ста:
    Се приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.
    Соде́телю, да не опали́ши мя приобще́нием:
    Огнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.
    Но у́бо очи́сти мя от вся́кия скве́рны.
    
    Затем:
    Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.
    
    И стихи:
    Боготворя́щую Кровь ужасни́ся, челове́че, зря:
    Огнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй.
    Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя и пита́ет:
    Обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно.
    
    Также тропари́:
    Услади́л мя еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два прише́ствия Твоя́.
    Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от а́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.
    
    Также моли́тву:
    Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и Ца́рствия. Мне же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.
    
    И еще:
    Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.
    
МОЛИ́ТВЫ ПО СВЯТО́М ПРИЧАЩЕ́НИИ
    
    Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.
    
Благода́рственная молитва, 1-я
    
    Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.
    
Молитва 2-я, святого Васи́лия Вели́кого
    
    Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
Молитва 3-я, Симео́на Метафра́ста
    
    Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.
    
Молитва 4-я
    
    Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.
    
Молитва 5-я, ко Пресвято́й Богоро́дице
    
    Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
    Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.
    
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
Оконча́ние, если соверша́лась литурги́я свято́го Иоа́нна Златоу́стаго
    
    Тропа́рь святому Иоанну Златоустому, глас 8:
    Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия мiрови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
    Конда́к, глас 6:
    Сла́ва: От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.
    И ны́не: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
Оконча́ние, если соверша́лась литурги́я свято́го Васи́лия Вели́кого
    
    Тропа́рь свято́му Васи́лию Вели́кому, глас 1:
    Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.
    Конда́к, глас 4:
    Сла́ва: Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.
    И ны́не: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
Оконча́ние, если соверша́лась литурги́я Преждеосвяще́нных Даро́в
    
    Тропа́рь свято́му Григо́рию Двоесло́ву, глас 4:
    И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.
    Конда́к, глас 3:
    Сла́ва: Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.
    И ны́не: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
МА́ЛОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ
    
Нача́ло обы́чное
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
Псалом 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Псалом 69
    
    Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.
    
Псалом 142
    
    Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
    
Славосло́вие вседне́вное
    
    Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех міра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ міра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
    На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
    Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
    Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.
    Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
Си́мвол ве́ры:
    
    Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
    
Кано́н дне́
    
    Таже чтем канон, если есть.
    
    Посем глаголем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    
    Далее чтем тропа́рь по дню свята́го и настоя́щия. [А́ще же есть пра́здник, глаго́ли то́кмо конда́к пра́зднику.]
    
В неде́лю ве́чера тропа́рь, глас 4
    
    Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще ны припа́дающия приле́жно и вопию́щия: / от бед изба́вите ны, / я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.
    Таже тропари, глас 4:
    Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.
    И́же во всем міре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.
    
В понеде́льник ве́чера тропа́рь, глас 2
    
    Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех міра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.
    Таже тропари, глас 4:
    Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.
    И́же во всем міре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.
    
Во вто́рник ве́чера тропа́рь, глас 1
    
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    Таже тропари, глас 4:
    Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.
    И́же во всем міре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.
    
В сре́ду ве́чера тропа́рь, глас 3
    
    Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.
    И святи́телю Никола́ю тропа́рь, глас 4:
    Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.
    Таже тропари, глас 4:
    Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.
    И́же во всем міре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.
    
В четверто́к ве́чера тропа́рь, глас 1
    
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    Таже тропари, глас 4:
    Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.
    И́же во всем міре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.
    
В пято́к ве́чера тропа́рь, глас 2:
    
    Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.
    Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ны́не, глас тойже: Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.
    
В суббо́ту ве́чера чту́тся кондаки́ воскре́сны настоя́щего гла́са.
    
    Конда́к, глас 1-й
    Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во сла́ве, и міръ совоскреси́л еси́; и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; Ада́м же лику́ет, Влады́ко, Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.
    Конда́к, глас 2-й
    Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, и ме́ртвии воста́ша; тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, и Ада́м свесели́тся, и міръ, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
    Конда́к, глас 3-й
    Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва, вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.
    Конда́к, глас 4-й
    Спас и Изба́витель мой, из гро́ба я́ко Бог воскреси́ от уз земноро́дныя, и врата́ а́дова сокруши́, и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.
    Конда́к, глас 5-й
    Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен, уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́, и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче; те́мже вси зове́м: спаси́ нас, Го́споди.
    Конда́к, глас 6-й
    Живонача́льною дла́нию уме́ршия от мра́чных удо́лий Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду: есть бо всех Спаси́тель, Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.
    Конда́к, глас 7-й
    Не ктому́ держа́ва сме́ртная возмо́жет держа́ти челове́ки: Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́; связу́емь быва́ет ад, проро́цы согла́сно ра́дуются: предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.
    Конда́к, глас 8-й
    Воскре́с из гро́ба, уме́ршия воздви́гл еси́, и Ада́ма воскреси́л еси́, и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, и мірсти́и концы́ торжеству́ют е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.
    
Оконча́ние повече́рия
    
    Го́споди поми́луй, 40.
    
    И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    
    И моли́тва моле́бная ко Пресвяте́й Богоро́дице, Па́вла мона́ха оби́тели Евергети́ды, сире́чь, Благоде́тельницы:
    Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Моли́тва ина́я ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Антио́ха мона́ха Панде́кта:
    И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
    
    Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди благослови́.
    Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, (святых кого читались тропари) и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
    
    Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    Если мо́жешь, чита́й еще́ по́лный помя́нник.
    
ПОЛУ́НОЩНИЦА ВСЕДНЕ́ВНАЯ
    
Нача́ло обы́чное
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
Псалом 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Кафисма седмаяна́десять (псалом 118)
    
    Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
    
    Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. [Среда́.] Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
    
    При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды.
    
Си́мвол ве́ры
    
    Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
    
Про́чее после́дование
    
    Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: по О́тче наш:
    
    Таже тропари, глас 8:
    Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / блюди́ у́бо душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.
    Сла́ва: День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, / побди́, вжига́ющи свещу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи: / не ве́си бо когда́ прии́дет к тебе́ глас глаго́лющий: се Жени́х. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, да не воздре́млеши, / и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, / но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Христа́ еле́ем масти́тым, / и даст ти чертог Боже́ственный сла́вы Своея́.
    И ны́не: Тебе́ необори́мую сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: / сопроти́вных сове́ты разори́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость преложи́, / град Твой огради́, о ми́ре мiра моли́, / я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.
    
    Го́споди, поми́луй. (40)
    
    И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
    
    Аще же есть Четыредеся́тница, творим поклоны, глаго́люще моли́тву свята́го Ефре́ма:
    Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон)
    Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон)
    Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон)
    
    Таже малых 12, глаго́люще на ки́йждо покло́н:
    Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.
    И паки без разделе́ния молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един вели́кий.
    
    Таже молитву сию:
    Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
    Псалом 120
    Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.
    
    Псалом 133
    Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.
    
    Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: по О́тче наш:
    
    И тропари сия, глас 2:
    Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.
    Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.
    Слава, кондак: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся правосла́вныя христиа́ны Твои́ми моли́твами утвержда́ются. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    
    Го́споди, поми́луй. (12)
    
    И молитва сия:
    Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшияся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми. И всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
    
    Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
    
    И тропари сия, глас 6:
    Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.
    Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.
    И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
    
    Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди благослови́.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
ПОЛУ́НОЩНИЦА СУББО́ТНЯЯ
    
Нача́ло обы́чное
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
Псалом 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Кафисма девя́тая (псалмы 64-69)
    
    Псалом 64
    Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою́, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. Блаже́н, eго́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн eго́ кто постои́т? Смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия напо́лнися вод. Угото́вал еси́ пи́щу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.
    Псалом 65
    Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́. Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́. Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. О́чи Его́ на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе́. Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его́, поло́жшаго ду́шу мою́ в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х. Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ на́шем. Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й. Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе́ моли́твы моя́, я́же изреко́сте устне́ мои́, и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́рби мое́й, всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́. Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мое́й. К Нему́ усты́ мои́ми воззва́х и вознесо́х под язы́ком мои́м. Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце мое́м, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего́. Благослове́н Бог, и́же не отста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от мене́.
    Псалом 66
    Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
    
    Псалом 67
    Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Егó, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии. Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его́, путесотвори́те возше́дшему на за́пады. Госпо́дь и́мя Ему́, и ра́дуйтеся пред Ним. Да смяту́тся от лица́ Его́, Отца́ си́рых и судии́ вдови́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м. Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющия живу́щия во гробе́х. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни, земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́ и изнемо́же, Ты же соверши́л еси́ е́. Живо́тная Твоя́ живу́т на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́щему, Бо́же. Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою. Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти. А́ще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та. Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. Колесни́ца Бо́жия тма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющияся, е́же всели́тися. Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших. Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Оба́че Бог сокруши́т главы́ враго́в Свои́х, верх влас преходя́щих в прегреше́ниих свои́х. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х. Я́ко да омо́чится нога́ Твоя́ в кро́ви, язы́к пес твои́х, от враг от него́. Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во святе́м, предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твое́ю, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас. От хра́ма Твоего́ во Иерусали́м Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры. Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щия бра́нем. Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта, Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу. Ца́рства земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, возше́дшему на Не́бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему́ глас си́лы. Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его́, и си́ла Его́ на о́блацех. Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м, благослове́н Бог.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
    
    Псалом 68
    Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.
    Псалом 69
    Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.
    
    Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа: (Трижды)
    
Си́мвол ве́ры
    
    Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
    
Про́чее после́дование
    
    Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: по О́тче наш:
    
    Тропари сия, глас 2:
    Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    Сла́ва: Вы́шния Си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
    
    Го́споди, поми́луй. (40)
    
    И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
    
    Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, еди́на си́ла, поми́луй мя гре́шнаго и и́миже ве́си судьба́ми спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    И молитву святаго Евстратия:
    Велича́я велича́ю Тя Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́: и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
    Псалом 120
    Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.
    
    Псалом 133
    Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.
    
    Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: по О́тче наш:
    
    И тропари сия, глас 2:
    Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.
    Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.
    Слава, кондак: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.
    И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    
    Го́споди, поми́луй. (12)
    
    И молитва сия:
    Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшияся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
    Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
    
    Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
    
    Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди благослови́.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
ПОЛУ́НОЩНИЦА ВОСКРЕ́СНАЯ
    
Нача́ло обы́чное
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
    
Псалом 50
    
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
Канон Пресвяте́й и Живонача́льней Тро́ице, глас 6.
    
    Его́же краестро́чие: Шесто́е пе́ние приноша́ю тебе́ Божество́. Творе́ние Митрофа́ново. Гла́с 6.
    Пе́снь 1
    Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Три́ ипоста́си пое́м Богонача́льныя, Еди́нственнаго естества́ неизме́нный зра́к, Блага́го Человеколю́бца Бо́га, прегреше́ний очище́ние на́м да́рующа.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Пресу́щный еди́не, и трисия́нный начерта́ньми Го́споди, в Божестве́ еди́ном Сы́й, вразуми́ на́с, и сподо́би Твоего́ Боже́ственнаго сия́ния.
    Сла́ва: Невестоукраси́в Па́вел, ю́же от язы́к Це́рковь, Еди́ному Тебе́ Триипоста́сному Бо́гу покланя́тися научи́, от Него́же, и И́мже, и в Не́мже вся́ бы́ша.
    И ны́не, Богоро́дичен: Из чре́ва Твоего́ про́йде у́мное, Богоро́дице, Со́лнце, и осия́ на́с Трисве́тлаго Божества́ заря́ми: Его́же пою́ще, благоче́стно Тя́ ублажа́ем.
    
    Пе́снь 3
    Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди, Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Украси́в Трисве́тлый Бо́же чи́ны небе́сныя, устро́ил еси́ пе́ти Тя́ трисвяты́ми гла́сы: с ни́миже приими́ и на́с воспева́ющих Твою́ бла́гость.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Еди́но непрело́жное Тро́ичное, сообра́зное еди́нственное Богонача́лие пою́ще, мо́лим Тя́ те́пле, грехо́в мно́гих низпосла́ти ны́не на́м проще́ние.
    Сла́ва: У́ме Безнача́льный О́тче, сообра́зный Бо́жий Сло́ве, и Ду́ше Боже́ственный, Благи́й и Пра́вый, воспева́ющия ве́рно Твою́ держа́ву, соблюди́ я́ко Благоутро́бен.
    И ны́не, Богоро́дичен: Па́жить потреби́ тли́, челове́к по существу́ бы́в Бо́г мо́й, во утро́бе Твое́й, Чи́стая: и родонача́льники пре́ждняго осужде́ния Еди́н свободи́.
    
    Та́же, Го́споди поми́луй, три́жды.
    Седа́лен, гла́с 6:
    Влады́ко Бо́же, при́зри с Небесе́, и ви́ждь на́ше смире́ние я́ко Ще́др, и умилосе́рдися, Человеколю́бче Преблаги́й: ни отку́ду бо наде́емся проще́ние получи́ти злы́х, и́миже согреши́хом. Те́мже бу́ди с на́ми, и никто́же на ны́.
    Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице Чи́стая, при́зри, Богоро́дице, ви́ждь на́ших я́зв боле́зни, и умилосе́рдися, Пречи́стая, и исцели́ со́вестное жже́ние, Твое́ю ми́лостию ороша́ющи, и вопию́щи рабо́м Твои́м: Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы́.
    
    Пе́снь 4
    Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Го́сподь, честна́я Це́рковь, боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Возвыша́яй мы́сль, Еди́нице Трисве́тлая, и ду́шу и се́рдце Твои́х певе́ц ско́ро возведи́, и сия́ния Твоего́ и све́тлости сподо́би.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Претвори́ и преобрази́ от зло́бы мя́ вся́кия к доброде́тели, Еди́на неизображе́нная, и неизме́нная Тро́ице, и Твои́ми заря́ми просвети́.
    Сла́ва: Помы́слив пре́жде, му́дре соста́вил еси́ А́нгелов чи́ны, служи́тельныя Твоея́ бла́гости, Триипоста́сная Еди́нице, с ни́миже приими́ мою́ хвалу́.
    И ны́не, Богоро́дичен: И́же естество́м несозда́нный Бо́г Присносу́щный, созда́нное восприе́м челове́ческое естество́, возобрази́ во Святе́й Твое́й утро́бе, Богоро́дице Присноде́во.
    
    Пе́снь 5
    Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся: Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Помышля́юще естество́ Богонача́льное, промысли́тельное и спаси́тельное все́х су́щее, Владыко, Трисве́тлое же еди́но, к Тебе́ у́тренюем, проще́ния прося́ще грехопаде́ний.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    О́тче Безнача́льный Бо́же, и Соприсносу́щный Сы́не, и Ду́ше Святы́й, утверди́ Единонача́льная Тро́ице Твоя́ певцы́, и от вся́кия напа́сти изба́ви и ско́рби.
    Сла́ва: Управля́яй сия́ньми Богоде́тельными, и к благоугожде́нию Твоего́ Триипоста́снаго Божества́, Со́лнце Сла́вы, наставля́я мя́ при́сно, и Боже́ственнаго Ца́рствия сотвори́ прича́стника.
    И ны́не, Богоро́дичен: И́же вся́ нося́й и соблюда́яй всеси́льною Твое́ю руко́ю, Сло́ве Бо́жий, неизме́нне, сохрани́ и соблюди́ Тя сла́вящия, моли́твами Ро́ждшия Тя́ Богома́тере.
    
    Пе́снь 6
    Ирмо́с: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Прему́дрость и ра́зум, Богонача́лие Трисве́тлое певце́м Твои́м да́руй, и добро́ты луча́ми светоде́тельныя Твоея́ бла́гости, осиява́тися все́х сподо́би.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Прему́дрость и ра́зум, Богонача́лие Трисве́тлое певце́м Твои́м да́руй, и добро́ты луча́ми светоде́тельныя Твоея́ бла́гости, осиява́тися все́х сподо́би.
    Сла́ва: Све́те Неразде́льный по существу́, Трисия́нне, Вседержи́тельне, Непристу́пне, сердца́ озари́ ве́рно хва́лящих держа́ву Твою́, и к Боже́ственней любви́ впери́.
    И ны́не, Богоро́дичен: В Тя́ всели́ся, Присноде́во, я́ве Вседержи́тель и Госпо́дь все́х, и Еди́ному Трисия́нному зра́ку Божества́ челове́ки покланя́тися научи́.
    
    Та́же, Го́споди поми́луй, три́жды.
    Седа́лен, гла́с 6:
    О́тче и Сы́не со Ду́хом Святы́м, при́зри на ны́ ве́рою Тебе́ покланя́ющияся, и сла́вящия держа́ву Твою́, Благоутро́бне, со о́гненными бре́ннии, ино́го бо ра́зве Тебе́ не ве́мы, и возопи́й пою́щим Тя́: Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы́.
    Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: При́зри на ны́, Всепе́тая Богоро́дице, возсия́й просвеще́ние сердца́м омраче́нным, и озари́ ста́до Твое́, Пречи́стая. Ели́ко бо хо́щеши и мо́жеши, я́ко Ма́ти су́щи Зижди́теля Твоего́, и возопи́й моля́щим Тя́: Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы́.
    
    Пе́снь 7
    Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Кре́пкую мне́ мы́сль устро́й Трисве́тлая начерта́ньми Еди́нице, е́же храни́ти и соблюда́ти Боже́ственныя за́поведи Твоя́, и всегда́ пе́ти Тебе́ ве́рно: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Я́ко то́ждеством естества́ пое́мый, неизрече́нно Еди́нственный Бо́же, Ли́цы же Тро́ицы нося́ число́, соблюди́ все́х на́с от разли́чных искуше́ний и обстоя́ний.
    Сла́ва: Соесте́ственна и Соприсносу́щна сла́вим, Еди́наго Тя́ по существу́ Бо́га, сво́йствы неслия́нне Ипоста́сными Тро́ице, разли́чное про́сто предлага́юще, во зра́це непреме́ннем я́ве.
    И ны́не, Богоро́дичен: Бо́г Пресу́щный прия́т, Пречи́стая, от чре́ва Твоего́ чи́стаго на́ше человеколюбе́зне смеше́ние я́ве, и все́х научи́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
    
    Пе́снь 8
    Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти: Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Очище́ние прегреше́ний ско́ро пода́ждь ми́, и страсте́й многообра́зных избавле́ние, сообра́зная Тро́ице, Еди́нице Триипоста́сная: да Тя́ сла́влю во вся́ ве́ки.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Воли́тель ми́лости изве́ствован, я́ко Бо́г ми́лостив, все́х поми́луй, Трисве́тлая Еди́нице и Тро́ице Преблага́я, славосло́вящих Твое́ вели́чествие.
    Сла́ва: От Све́та Присносу́щнаго Отца́, Све́та Соприсносу́щна ро́ждшася Сло́ва, со Ду́хом исхо́дным Све́том, ве́рою сла́вим, и превозно́сим во вся́ ве́ки.
    И ны́не, Богоро́дичен: Врача́ челове́ком, Пречи́стая, родила́ еси́ Всеси́льнаго Сло́ва, Христа́ Го́спода, прароди́тельныя я́звы все́х исцеля́юща, превознося́щих Его́ во ве́ки.
    
    Пе́снь 9
    Ирмо́с: Бо́га челове́ком не возмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Зре́ти чи́нове херуви́мстии, Влады́ко, добро́ты Твоея́ сла́вы не могу́ще, кри́лы покрыва́ющеся, непреста́нно Тро́ичную пе́снь вопию́т, Триипоста́сную Твоего́ Богонача́лия Еди́нственнаго держа́ву сла́вяще.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.
    Твоя́ сия́ния, Со́лнце незаходи́мое, Твои́х рабо́в пода́ждь сердца́м, и просвети́ ду́ши, и изба́ви от мно́гих прегреше́ний, Еди́не Всеми́лостиве, и Триипоста́сне: и нетле́нныя Твоея́ жи́зни на́с сподо́би.
    Сла́ва: Е́же Све́т Единоче́стный, и Трисо́лнечный, и Светоде́тельный, Божество́ су́щее озари́ ве́рою Тя́ пою́щих, и от мра́чнаго изба́ви злоде́йства, и сподо́би светле́йших Твои́х селе́ний, я́ко Преблаги́й.
    И ны́не, Богоро́дичен: Прему́дре челове́ка пре́жде созда́ Сы́н Тво́й, Де́во, и истле́вшаго обнови́ Тобо́ю, Всепе́тая: и Боже́ственнаго Све́та зари́ невече́рния все́х испо́лни, Тя́ Богоро́дицу и́стинну ве́рою сла́вящих.
    
Припе́вы Тро́ичны Григо́рия Синаи́та
    
    Досто́йно есть я́ко вои́стинну, / сла́вити Тя Бо́га Сло́ва, / Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, воскре́сшаго тридне́вно из гро́ба / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.
    
    Воспои́м вси боголе́пно пе́сньми Боже́ственными, / Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго, / Триипоста́сную Держа́ву, еди́но Ца́рство и Госпо́дьство.
    
    Юже пою́т вси земноро́днии, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, / от всех ве́рно поклоня́емую, / Еди́ницу по существу́, Триипоста́сную.
    
    Господонача́льную Херуви́м / и Богонача́льную без сравне́ния Серафи́м, / неразде́льную Тро́ицу во Еди́нице, / су́щее Богонача́лие, Тя велича́ем.
    
    Отцу́ Безнача́льному и Бо́гу, / Собезнача́льному Сло́ву со Ду́хом покланя́юся: / неразлу́чное еди́но соединя́емое Существо́, / тричи́сленную Еди́ницу пе́сньми почти́м.
    
    Лучеза́рная Твоя́ мо́лния возсия́й ми, / Бо́же мой, Триипоста́сне Вседе́телю, / и дом мя покажи́ Твоея́ непристу́пныя сла́вы, / све́тел и светоно́сен и неизме́нен.
    
    Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят Ангельская Во́инства, / от Де́вы неизрече́нно вопло́щшагося / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.
    
Про́чее после́дование
    
    Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: по О́тче наш:
    
    Ипакои́, гла́с 6:
    Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́, / врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог, / отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых, / изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш.
    
    Го́споди, поми́луй. (40 раз)
    Сла́ва, и ны́не:
    Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
    
    И моли́тва Пресвяте́й Тро́ице, творе́ние Ма́рка мона́ха
    Всемогу́щая и Животворя́щая Свята́я Тро́ице и светонача́льная, я́же мíрную вся́кую и премі́рную тварь, за еди́ну бла́гость от не су́щих приведы́й, и промышля́я и содержа́. Иже по про́чих Твои́х неизрече́нных о земно́м ро́де благодея́ниих, и покая́ние нам ра́ди плотска́го неможе́ния до сме́рти дарова́вый: не оста́ви нас окая́нных в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти, ниже́ злонача́льнику и зави́стцу, и губи́телю посме́шство бы́ти. Зри́ши бо Благосе́рде, ели́к у́бо о́наго на нас наве́т и вражда́, ели́ко же и на́ше страстова́ние, и сла́бость, и небреже́ние. Но неоску́дныя Твоя́ бла́гости соде́лай на нас, мо́лим на вся́кий день и час прогне́вающии Тя честны́х и животво́рных за́поведей преступле́нием. И вся у́бо всего́ преше́дшаго живота́ на́шего, и до ны́нешняго часа́ согреше́нная на́ми, в дея́ниих, или́ глаго́ланиих, или́ в помышле́ниих, оста́ви и прости́. Сподо́би же нас, про́чее сконча́ти житие́ в покая́нии, и умиле́нии, и соблюде́нии святы́х Твои́х повеле́ний. А́ще у́бо сла́достию прельсти́вшеся, многообра́зне согреши́хом, или́ ме́рзкими похотьми́ неполе́зными и вре́дными обольсти́вшеся препроводи́хом: а́ще гне́вом и я́ростию подви́гшеся безслове́сною, кого́ бра́та на́шего оскорби́хом, а́ще язы́ком неизбе́жных и стро́потных и кре́пких сете́й объя́хомся: а́ще ко́им чувств на́ших, или́ все́ми, во́лею или́ нево́лею, ве́дуще или́ не ве́дуще, от восхище́ния, или́ поуче́ния безу́мно поползо́хомся: а́ще же лука́выми по́мыслы и су́етными со́весть оскверни́хом: а́ще ли ко́им други́м о́бразом прегреши́хом, от предприя́тия и обы́чая томи́ми зла́го: прости́ нам, и оста́ви вся Всеще́дре, Пребла́же и Многоми́лостиве: и да́руй нам про́чее бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Твою́ бла́гу, и благоуго́дну и соверше́нну: да нощна́го и мра́чнаго зла, светови́дным покая́нием преме́ншеся, и я́ко во дни благообра́зно ходя́ще, и очище́ни объяви́мся человеколю́бию Твоему́ недосто́йнии, воспева́юще Тя и велича́юще во ве́ки, ами́нь.
    
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди благослови́.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    
ШЕСТОПСА́ЛМИЕ [7]
    
    Начина́ем шестопса́лмие, со вся́ким молча́нием и умиле́нием слу́шающе: учине́нный же брат со благогове́нием и стра́хом Бо́жиим глаго́лет:
    Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)
    Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)
    
Псалом 3
    
    Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
    Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
    
Псалом 37
    
    Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
    Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
    
Псалом 62
    
    Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Яко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Яко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. Аще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
    На у́тренних поуча́хся в Тя. Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
    
    Сла́ва, и ны́не:
    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды, без поклонов)
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    
Псалом 87
    
    Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
    Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.
    
Псалом 102
    
    Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Яко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Яко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси Ангели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
    На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
    
Псалом 142
    
    Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
    Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
    Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
    Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
    
    Сла́ва, и ны́не:
    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
    
ЧАСЫ́ СВЯТО́Й ПА́СХИ
    
    Это после́дование быва́ет во всю Све́тлую седми́цу вме́сто повече́рия и полу́нощницы, а та́кже вме́сто у́тренних и вече́рних моли́тв.
    
    Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
    
    Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды)
    
    Воскресе́ние Христо́во видевше́, поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су, Еди́ному Безгре́шному. Кре́сту Твоему́ поклоняе́мся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ міру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. (Трижды)
    
    Ипакои́, глас 4:
    Предвари́вшия утро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, с ме́ртвыми что и́щете яко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и міру пропове́дите, яко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющего род челове́ческий.
    
    Конда́к Пасхи, глас 8:
    А́ще и во гроб снизше́л еси, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси силу, и воскре́сл еси яко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мνроно́сицам веща́вый: Радуйтеся!, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.
    
    И тропари́:
    Во гро́бе пло́тски, во аде же с душе́ю яко Бог, в раи́ же с разбо́йником, и на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Духо́м, вся исполня́яй, неопи́санный.
    Слава: Я́ко Живоно́сец, яко рая́ красне́йший, вои́стинну и черто́га вся́каго ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе, гроб Твой, исто́чник на́шего Воскресе́ния.
    И ныне: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся: Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси, Всенепоро́чная Влады́чице.
    
    Господи, поми́луй. (40 раз)
    Сла́ва, и ны́не:
    Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
    Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды)
    
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови́.
    Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
    
КАНО́Н СВЯТО́Й ПА́СХИ
    
    Песнь 1
    Ирмо́с: Воскресе́ния день, просвети́мся, лю́дие. Па́сха, Госпо́дня Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни и от земли́ к небеси́ Христо́с Бог нас преведе́, побе́дную пою́щия.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Очи́стим чу́вствия, и у́зрим непристу́пным све́том Воскресе́ния, Христа́́ блиста́ющася, и ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да услы́шим, побе́дную пою́ще.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же міръ, ви́димый же весь и неви́димый, Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное.
    Богоро́дичны: (Поются со второ́го дня Па́схи и до отда́ния)
    Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́́, ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́́, из гро́ба возсия́вшаго днесь, Де́во Всенепоро́чная, и міръ просвети́вшаго.
    И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́́ и Бо́га, ра́дуйся со Апо́столы, Богоблагода́тная Чи́стая: и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, восприя́ла еси́́, Богома́ти Всенепоро́чная.
    
    Песнь 3
    Ирмо́с: Прииди́те пи́во пие́м но́вое, не от ќамене непло́дна чудоде́емое, но нетле́ния исто́чник, из гро́ба одожди́вша Христа́́, в Не́мже утвержда́емся.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Ны́не вся испо́лнишася све́та, не́бо же и земля́ и преиспо́дняя: да пра́зднует у́бо вся тварь воста́ние Христо́во, в Не́мже утвержда́ется.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Вчера́ спогребо́хся Тебе́, Христе́́, совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе́, сраспина́хся Тебе́ вчера́, Сам мя спросла́ви, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.
    Слава: На нетле́нную жизнь прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, и всем конце́м свет облиста́вшаго.
    И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́́ пло́тию, из ме́ртвых, я́коже рече́, воста́вша ви́девши, Чи́стая, лику́й, и Сего́ я́ко Бо́га, Пречи́стая, возвелича́й.
    
    Ипакои́, глас 4-й
    Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, с ме́ртвыми что и́щите я́ко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и міру пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий.
    
    Песнь 4
    Ирмо́с: На Боже́ственней стра́жи, Богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет с на́ми, и пока́жет светоно́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: днесь спасе́ние міру, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Му́жеский у́бо пол, я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, яви́ся Христо́с, я́ко челове́к же, А́гнец нарече́ся, непоро́чен же, я́ко невку́сен скве́рны, на́ша Па́сха, и я́ко Бог и́стинен, соверше́н рече́ся.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Я́ко единоле́тный а́гнец, благослове́нный нам вене́ц Христо́с, во́лею за всех закла́н бысть, Па́сха чисти́тельная, и па́ки из гро́ба кра́сное, пра́вды нам возсия́ Со́лнце.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, лю́дие же Бо́жии святи́и, образо́в сбытие́ зря́ще, весели́мся Боже́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен.
    Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, и озари́ вся Боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния.
    И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая, зря́щи, до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, днесь во спасе́ние всех, со Апо́столы ра́дующися Того́ прославля́й.
    
    Песнь 5
    Ирмо́с: У́треннюем у́треннюю глубоку́, и вме́сто мν́ра песнь принесе́м Влады́це, и Христа́ у́зрим пра́вды Со́лнце, всем жизнь возсия́юща.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Безме́рное Твое́ благоутро́бие а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, к све́ту идя́ху Христе́, весе́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще ве́чную.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Присту́пим, свещено́снии, исходя́щу Христу́ из гро́ба я́ко жениху́, и спра́зднуим любопра́зднственными чи́нми Па́сху Бо́жию спаси́тельную.
    Слава: Просвеща́ется Боже́ственными луча́ми и живоно́сными Воскресе́ния Сы́на Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, и ра́дости исполня́ется благочести́вых собра́ние.
    И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, Царю́ созда́ния: отню́дуже Воскре́сшаго Тя зря́щи Ма́ти ра́довашеся.
    
    Песнь 6
    Ирмо́с: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́ и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, содержа́щия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от гро́ба.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе́, воскре́сл еси́ от гро́ба, ключи́ Де́вы невреди́вый в рождестве́ Твое́м, и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Спа́се мой, живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, я́ко Бог Сам Себе́ во́лею приве́д Отцу́, совоскре́си́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, воскре́с от гро́ба.
    Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, воплоти́вшимся от Твоего́ пречи́стаго чре́ва, к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, Богоро́дице Де́во.
    И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый и всели́выйся, и воплоти́выйся па́че ума́, и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, воскре́с от гро́ба.
    
    Конда́к, глас 8-й
    А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мνроно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столам мир да́руяй, па́дшим подая́й Воскресе́ние.
    
    И́кос
    Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, предвари́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне мνроно́сицы де́вы, и друга́ ко друзе́й вопия́ху: о други́ни, прииди́те, воня́ми пома́жем Те́ло живоно́сное и погребе́ное, плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, леща́щую во гро́бе. И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, и принесе́м мν́ра я́ко да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, и пла́чим и возопи́им: о Влады́ко, воста́ни, па́дшим подая́й воскресе́ние.
    
    Воскре́сная песнь
    Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, Еди́ному Безгре́шному, Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, Имя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ міру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. (Трижды)
    
    Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и ве́лию ми́лость. (Трижды)
    
    Песнь 7
    Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый, быв Челове́к, стра́ждает я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное в нетле́ния облачи́т благоле́пие, Еди́н благослове́н отце́в Бог и препросла́влен.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Же́ны с мν́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху: Его́же я́ко ме́ртва со слеза́ми иска́ху, поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу и Па́сху та́йную Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, а́дово разруше́ние, ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, и игра́юще пое́м вино́внаго, еди́наго благослове́ннаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Я́ко вои́стинну свяще́нная, и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, и светоза́рная, светоно́снаго дне, воста́ния су́щи провозве́стница: в не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́.
    Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, днесь, всем сме́ртным пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, Еди́н благослове́нный отце́в Бог и препросла́вленный.
    И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, быв челове́к, всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, утро́бу, и распя́тие претерпе́в и смерть, воскре́се боголе́пно, совозста́вив нас, я́ко Всеси́лен.
    
    Песнь 8
    Ирмо́с: Сей нарече́нный и святы́й день, еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, пра́здников пра́здник и торжество́ есть торже́ств, во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Прииди́те но́ваго виногра́да рожде́ния, Боже́ственнаго весе́лия, в наро́читом дни Воскресе́ния, Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во ве́ки.
    Припе́в: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь: се бо приидо́ша к тебе́ я́ко богосве́тлая свети́ла, от за́пада, и се́вера, и мо́ря, и восто́ка ча́да твоя́, в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки.
    Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    Отче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, треми́ соединя́емое во ипоста́сех естество́, Пресу́щественне и Пребоже́ственне, в Тя крести́хомся и Тя благослови́м во вся ве́ки.
    Слава: Прии́де Тобо́ю в міръ Госпо́дь, Де́во Богоро́дице, и чре́во а́дово расто́рг, сме́ртным нам воскресе́ние дарова́: те́мже благослови́м Его́ во ве́ки.
    И ныне: Всю низложи́в сме́рти держа́ву, Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, я́ко Бог кре́пкий, совознесе́ нас и обожи́. Те́мже воспева́ем Его во ве́ки.
    
    Песнь 9
    Припе́в: Вели́чит душа́ моя́, воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба Христа́ Жизнода́вца.
    Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не, Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рожде́ства Твоего́.
    Припе́в: Вели́чит душа́ моя́, во́лею страда́вша, и погребе́на, и воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба.
    Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не, Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рожде́ства Твоего́.
    Припе́в: Христо́с но́вая Па́сха, Же́ртва жива́я, А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ міра.
    О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе́. Его́же ве́рнии, утвержде́ние наде́жды иму́ще, ра́дуемся.
    Припе́в: Ангел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся, и па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю́дие, весели́теся.
    О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе́. Его́же ве́рнии, утвержде́ние наде́жды иму́ще, ра́дуемся.
    Припе́в: Возбуди́л еси́, усну́в, ме́ртвыя от ве́ка, ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды лев.
    О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе́. Его́же ве́рнии, утвержде́ние наде́жды иму́ще, ра́дуемся.
    Припе́в: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, и Христа́ ви́девши, я́ко вертогра́даря вопроша́ше.
    О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе́. Его́же ве́рнии, утвержде́ние наде́жды иму́ще, ра́дуемся.
    Припе́в: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: преста́ните от сле́з, я́ко Христо́с воскре́се.
    О Па́сха ве́лия, и свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и Си́ло! Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.
    Припе́в: Христо́с воскре́се, сме́рть попра́вый и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю́дие, весели́теся.
    О Па́сха ве́лия, и свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и Си́ло! Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.
    Припе́в: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется: я́ко Христо́с воскре́се и ад плени́ся.
    О Па́сха ве́лия, и свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и Си́ло! Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.
    Припе́в: Днесь Влады́ка плени́ а́да, воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те одержи́мыя.
    О Па́сха ве́лия, и свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и Си́ло! Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.
    Припе́в: Вели́чит душа́ моя́ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.
    Согла́сно, Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: ра́дуйся, две́ре Госпо́дня, ра́дуйся, гра́де одушевле́нный; ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых воскресе́ния.
    Припе́в: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная: Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба.
    Весели́ся и ра́дуйся, Боже́ственная две́ре Све́та: заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, просия́в со́лнца светле́е и ве́рныя вся озари́в, Богора́дованная Влады́чице.
    
    Ексапостила́рий. Самогла́сен:
    Пло́тию усну́в, я́ко мертв, Царю́ и Го́споди, тридне́вен воскре́сл еси́, Ада́ма воздви́г от тли, и упраздни́в смерть: Па́сха нетле́ния, міра спасе́ние. (Трижды)
    
    Стихи́ры Па́схи, глас 5:
    Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́.
    Па́сха свяще́нная нам днесь показа́ся, Па́сха но́ва свята́я; Па́сха та́инственная, Па́сха всечестна́я, Па́сха Христо́с Изба́витель; Па́сха непоро́чная, Па́сха вели́кая, Па́сха ве́рных; Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая, Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.
    Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут.
    Прииди́те от виде́ния жены́ благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: красу́йся, лику́й и ра́дуйся, Иерусали́ме, Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, я́ко жениха́ происходя́ща.
    Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся.
    Мνроно́сицы жены́, у́тру глубоку́, предста́вша гро́бу Живода́вца, обрето́ша А́нгела на ка́мени седя́ща, и той провеща́в им, си́це глаго́лаше: что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? что пла́чете Нетле́ннаго во тли? Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.
    Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь.
    Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: пропове́дите апо́столом.
    Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем. Рцем бра́тие, и ненави́дящим нас, прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко возопии́м: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    
    Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды)
    
ПРА́ВИЛО ОТ ОСКВЕРНЕ́НИЯ [8]
    
    Когда́ случи́тся кому́ искуси́тися во сне по де́йству диа́волю. Воста́в от одра́, твори́т покло́ны, глаго́ля:
    Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному.
    
    Зате́м нача́ло обы́чное:
    Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Сла́ва, и ны́не:
    О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
    Го́споди, поми́луй. (12 раз)
    Сла́ва, и ны́не:
    
    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
    Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
    
    Псалом 50
    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
    
    И тропари, глас 7-й:
    Па́стырю до́брый, ду́шу Твою́ положи́вый о нас, све́дый сокрове́нная, соде́янная мно́ю, Еди́не Бла́же, упаси́ мя ра́зумом заблу́ждшаго, и исхи́ти мя от во́лка, А́гнче Бо́жий, и поми́луй мя.
    Отягче́н сном уны́ния, помрача́юся пре́лестию грехо́вною: но да́руй ми у́тро покая́ния, просвеща́я о́чи мы́сленныя, Христе́ Бо́же, просвеще́ние души́ моея́, и спаси́ мя.
    Мгло́ю грехо́вною и сластьми́ жите́йскими сплета́ем ум окая́нныя души́ моея́, стра́сти разли́чныя ражда́ет, и в по́мысл умиле́ния не прихо́дит. Но уще́дри, Спа́се, смире́ние мое́, и даждь ми по́мысл умиле́ния, да и аз спаса́ем пре́жде конца́ воззову́ благоутро́бию Твоему́: Го́споди Христе́ Спа́се мой, отча́яннаго спаси́ мя и недосто́йнаго.
    Я́ко впады́й в разбо́йники, и уя́звен, та́ко и аз впадо́х во мно́гии грехи́, и уя́звена ми есть душа́. К кому́ прибе́гну пови́нный аз: то́кмо к Тебе́, милосе́рдому душ Врачу́: изле́й на мя, Бо́же, вели́кую Твою́ ми́лость.
    Сла́́ва: Я́ко блу́дный сын приидо́х и аз, Ще́дре: приими́ мя, О́тче, возвраща́ющася, я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х, Бо́же, и поми́луй мя.
    И ны́не: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих нас грехо́в: я́ко ино́го упова́ния ве́рнии не и́мамы, ра́зве Тебе́, и от Тебе́ ро́ждшагося Го́спода.
    
    Го́споди, поми́луй. (40 раз)
    
    Зате́м 50 земны́х покло́нов с моли́твой:
    Бо́же, ми́лостив ми бу́ди, и прости́ мя блу́днаго за и́мя Твое́ Свято́е.
    
    Моли́тва 1, свято́го Васи́лия Вели́кого
    Па́ки запя́т бых окая́нный умо́м и лука́вым обы́чаем, рабо́тая греху́. Па́ки князь тьмы и стра́стных сла́достей роди́тель, плене́на мя сотвори́, и я́коже раба́ смире́ннаго, того хоте́нием, и жела́нием плотски́м рабо́тати принужда́ет мя. И что́ сотворю́, Го́споди мой, и Изба́вителю, и Засту́пниче упова́ющим на Тя, а́ще не к Тебе́ па́ки возвращу́ся и постеню́, и ми́лости испрошу́ о соде́янных мною; но бою́ся и трепе́щу, да не ка́ко всегда́ испове́даяся, и отступи́ти злых обещава́яся, и на ки́йждо час согреша́я: и не возда́в моли́твы моея́ Тебе́ Бо́гу моему́, долготерпе́ние Твое́ воздви́гну к негодова́нию. И кто сте́рпит гне́ва Твоего́, Го́споди; ве́дый у́бо мно́жество щедро́т Твои́х, и пучи́ну человеколю́бия Твоего́, па́ки возверза́ю себе́ на ми́лость Твою́, и взыва́ю Ти: е́же согреши́х, прости́. Поми́луй мя па́дшаго, даждь ми ру́ку по́мощи, в ти́не сласте́й погруже́нному. Не оста́ви, Го́споди, созда́ние Твое́ растли́тися беззако́ньми мои́ми и грехи́ мои́ми: но обы́чным Твои́м милосе́рдием и бла́гостию принужда́ем, изба́ви от ка́ла и скве́рны теле́сныя и стра́стных помышле́ний, оскверня́ющих всегда́ ду́шу мою́ окая́нную: се бо, Го́споди, я́коже зри́ши, несть в ней ме́ста чи́ста, но вся прокази́ся, и все те́ло объя́т я́зва. Сам у́бо, Человеколю́бче, врачу́ душ и теле́с и ми́лости исто́чниче, очи́сти ту слез мои́х тече́нием, сих излива́я на мя оби́льно: изле́й на мя человеколю́бие Твое́, и даждь ми исцеле́ние и очище́ние, и исцели́ сокруше́ние мое́, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, да не я́коже вещь, поя́ст мя отча́яния огнь: но я́коже рекл еси́, нело́жный Бо́же, я́ко ве́лия ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся, сие сотвори́ и на мне гре́шнем, и не затвори́ у́шию благоутро́бия Твоего́, в моли́тве покая́ния моего́; но отве́рзи их, и я́ко кади́ло испра́ви ту пред Тобо́ю: ве́си бо не́мощь естества́ Созда́телю, и удо́бь поползнове́ние ю́ности, и тя́жесть те́ла, и презира́еши грехи́, и покая́ние прие́млеши призыва́ющих Тя и́стиною. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Молитва 2, его же
    Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны пло́тския и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́ньми мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Молитва 3
    Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Молитва 4, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    1Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. 2Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. 3Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. 4Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. 5Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. 6Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. 7Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты́ же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. 8Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. 9Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. 10Го́споди Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. 11Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. 12Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.
    1Го́споди, в покая́нии приими́ мя. 2Го́споди, не оста́ви мене́. 3Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. 4Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. 5Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 6Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. 7Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 8Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 9Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. 10Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. 11Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. 12Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.
    
    Молитва 5, ко Пресвятой Богородице
    Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Яко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
    Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
    Сла́ва, и ны́не:
    Го́споди, поми́луй. (Трижды)
    Го́споди, благослови́.
    Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х спаси́ мя гре́шнаго.
    
    Моли́тва от оскверне́ния. (Эта молитва для священников, мірянам ее читать не надо)
    Го́споди Бо́же наш, Еди́не Благи́й и Человеколю́бче, Еди́не Святы́й и на святы́х почива́яй, и́же верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ яви́вый виде́нием, ничто́же скве́рно, или нечи́сто мне́ти, от Тебе́ сотворе́нных на пи́щу и в наслажде́ние челове́ком, и сосу́дом Твои́м избра́нным, апо́столом Па́влом вся чи́ста чи́стым запове́давый: Ты Сам Влады́ко Пресвяты́й призыва́нием стра́шнаго и пречи́стаго Твоего́ И́мене, и зна́мением стра́шного и Животворя́щаго Креста́, благослови́ и очи́сти мя раба́ Твоего́ (имя) оскве́рншагося от вся́кого неприя́зненного ду́ха, от вся́каго мечта́ния и га́да ядови́таго, от вся́каго беззако́ния и от вся́кия ле́сти, от вся́кого потво́ра, и вся́кия я́зи, и от вся́каго проти́внаго злоде́йства диа́воля. И ны́не недосто́йнаго мене́ раба́ Твоего́ (имя): сподо́би по Твоему́ милосе́рдию служи́ти пречи́стым Твои́м Та́инам. И пре́жде очи́сти ми ду́шу и те́ло от вся́кия скве́рны, и оста́ви вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, еже согреши́х во вся дни живота́ моего́, де́лом, сло́вом и помышле́нием, во дни и в нощи́, и до ны́нешняго часа́. И даждь ми, Го́споди служе́ние сие стра́шное небе́сных Чино́в, и прича́стие Пречи́стых Твои́х Та́ин, не в суд, ни во осужде́ние, но в проще́ние грехо́в, и в Ду́ха Свята́го прише́ствие, и живо́т присносу́щныя ра́дости, его́же угото́вал еси и́стинным Твои́м служе́бником. Сохрани́ мя, Влады́ко Всеси́льне, от вся́каго греха́ и зло́бы, соблюди́ нескве́рна и непоро́чна от вся́кия прока́зы проти́внаго диа́вола: и даждь ми, Го́споди, служи́ти Тебе́ в преподо́бии и пра́вде до после́дняго дне и ча́са и сконча́ния моего́: Ты бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
    
ЧЕ́ТОЧНОЕ ПРА́ВИЛО
    
Для мірян
    
    Совершение правила по четкам определенного количества Иисусовых молитв древнейшая монашеская практика. По четкам можно молиться разными молитвами. Для ежедневного молитвенного щита лучше молиться Иисусовой молитвой: «Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго (гре́шную)». На узелке между десятками можно молиться Богородице, например: «Пресвята́я Богоро́дице, моли́ Бо́га о нас»; или за здравие, за болящих, за упокой и прочее. Круг четок закончен - начинать сначала, и так беспрерывно! Через какое-то время наступит момент, когда молитва будет твориться самостоятельно, без усилия по принуждению себя к молитве: молитвенник ложится спать и просыпается с молитвой! Молитвенный щит хранит молитвенника постоянно: и день, и ночь.
    Если православный христианин желает жить с молитвенным щитом, но нет возможности часто быть в храме на службах, то храмовые службы можно заменить молитвой по четкам:
    за вече́рню - 100 Иисусовых молитв и 25 поклонов;
    за повече́рие - 50 и 12 поклонов;
    за полу́нощницу - 100 и 25 поклонов;
    за у́треню - 300 и 50 поклонов;
    за 1-й час - 50 и 7 поклонов;
    за 3-й, 6-й и 9-й часы - по 50 Иисусовых молитв и по 7 поклонов;
    за изобразительные - 100 и 10 поклонов;
    за канон Богородице с Акафистом - 200 и 29 поклонов;
    за канон Ангелу-Хранителю - 50 и 7 поклонов.
    Если у тебя мало свободного времени и ты едешь в автобусе или находишься где-то еще, вместо того, чтобы рассматривать окружающих, посмотри на свои часы, заключись внутри себя и произноси молитву как написано выше.
    
Для мона́шествующих
    
    А вот какое молитвенное правило по четкам дает старец проигумен Харалампий (монастырь преп. Дионисия, Святая Гора Афон; данное правило употребляется на Святой Горе Афон монахами, не имеющими возможности посещать уставные церковные службы).
    Возлюбленные братья, вострубим подъем! Враги наши бесы не спят и непрестанно трудятся, чтобы ввергнуть нас во грехи и по причине грехов и страстей - во глубину адскую. Мы не можем противоборствовать им ничем другим, кроме молитвы. Чтение духовных книг прекрасно и полезно. Чтение или посещение церковных служб помогает тем из нас, которые имеют для этого возможность.
    Однако для многих способом, который может заменить другие способы молитвы, является молитва по чёткам. На каждом узелке чёток призывай имя Господа Иисуса, произнося краткую молитву «Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя» или просто: «Го́споди Иису́се Христе́, поми́луй мя».
    Начинай так: «Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди поми́луй (12 раз). Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: 50-й псало́м». Затем краткая импровизированная молитва один раз в день с кратким славословием, благодарением, исповеданием, прошением оставления твоих грехов и укрепления тебя и твоих братьев во Христе в добром подвиге.
    Вече́рня:
    9 сотниц Спасителю или 15 минут по часам;
    3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам;
    1 сотница святому дня или 2 минуты по часам;
    1 сотница святому храма или 2 минуты по часам;
    1 сотница святому седмицы или 2 минуты по часам.
    Повече́рие. Так же, как и вечерня, с добавлением 6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам и 1 сотницы ангелу-хранителю или 2 минут по часам.
    Полу́нощница:
    12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;
    3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.
    У́треня:
    27 сотниц Спасителю или 1 час по часам;
    9 сотниц Божией Матери или 15 минут по часам;
    по 1 сотнице или по 2 минуты: святому дня, святому храма и святому седмицы, как на вечерне;
    3 сотницы всем святым или 5 минут по часам.
    После́дование ко свято́му причаще́нию:
    12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;
    3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.
    Моле́бен Спаси́телю, Бо́жией Ма́тери или свято́му:
    6 сотниц или 10 минут по часам.
    Часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й:
    18 сотниц Спасителю или 30 минут по часам;
    6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам.
    
Молитвы, читаемые по че́ткам
    
    Спасителю: Го́споди Иису́се Христе́, поми́луй мя.
    Божией Матери: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя.
    Святым: Святы́й апо́столе (му́чениче, проро́че, пра́ведный, преподо́бне о́тче наш, святи́телю о́тче наш и т.д.), моли́ Бо́га о мне (или просто: святе (святая)… моли Бога о мне).
    Ангелу-хранителю: Святы́й А́нгеле мой, сохрани́ мя.
    
Молитвы святы́м седми́цы
    
    В понедельник: Святи́и арха́нгели, моли́те Бога о мне.
    Во вторник: Крести́телю Христо́в, моли́ Бога о мне.
    В среду и пяток: Кре́сте Христо́в, спаси́ мя си́лою твоею.
    В четверток: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о мне; святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о мне.
    В субботу: Вси святи́и, моли́те Бо́га о мне.
    В неделю: Пресвята́я Тро́ице (Бо́же мой), поми́луй мя.
    
Богоро́дичное пра́вило Серафи́ма Саро́вского:
    
    150: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
    После каждого десятка:
    1-й: О́тче наш… Милосе́рдия две́ри… О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имена родителей и сродников), а уме́рших со святы́ми упоко́й в ве́чной сла́ве Твое́й.
    2-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ и соедини́ к свято́й Правосла́вной Це́ркви заблу́дших и отпа́вших рабо́в Твои́х (имена).
    3-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, утоли́ на́ши ско́рби и пошли́ утеше́ние скорбя́щим и боля́щим раба́м Твои́м (имена).
    4-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, соедини́ в разлу́ке находя́щихся рабо́в Твои́х (имена).
    5-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне, во Христа́ крести́вшемуся, во Христа́ облещи́ся.
    6-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сподо́би меня́ при после́днем издыха́нии причасти́ться Святы́х Та́ин Христо́вых и Сама́ проведи́ ду́шу чрез стра́шные мыта́рства.
    7-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не введи́ меня́ во искуше́ния в сей жи́зни и изба́ви меня́ от вся́ких напа́стей.
    8-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Пречи́стая Де́во Мари́я, да́руй мне непреста́нную моли́тву Иису́сову.
    9-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, помоги́ мне во всех дела́х мои́х и изба́ви меня́ от вся́ких нужд и печа́ли.
    10-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Преблагослове́нная Де́во Мари́я, укрепи́ мои си́лы душе́вные и отжени́ от меня́ уны́ние.
    11-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, воскреси́ ду́шу мою́ и да́руй мне постоя́нную гото́вность к по́двигу.
    12-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, изба́ви меня́ от помышле́ний су́етных и да́руй мне ум и се́рдце, стремя́щиеся ко спасе́нию души́.
    13-й: «Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́».
    О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, ниспосли́ и укрепи́ благода́ть Свята́го Ду́ха в се́рдце мое́м.
    14-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне ми́рную и безмяте́жную кончи́ну.
    15-й: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сохрани́ меня́ от вся́кого зла и покры́й меня́ честны́м Твои́м омофо́ром.
    
    Слава и ныне: Го́споди, поми́луй, 3; Го́споди, благослови́:
    Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.
    Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго - поклон великий один или сколько хочешь.
    
ПОМЯ́ННИК [9]
    
О живы́х
    
    Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на Небеса́, и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя. Приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я́, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к дело́м злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)
    Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. (Поклон)
    Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры, и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́, и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)
    
О усо́пших
    
    Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем и и́ночестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)
    Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, [роди́телей мои́х], и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие, и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)
    Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)
    Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния отце́м, бра́тиям и сестра́м на́шим, и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)
    
ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ДНЕВНЫ́Е НА ВСЮ СЕДМИ́ЦУ [10]
    
В воскресенье вечером и в понедельник утром, Небе́сным чина́м Беспло́тным
    
    Тропа́рь, глас 4-й
    Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще нас припа́дающих приле́жно, и вопию́щих: / от бед изба́вите нас, // я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.
    Конда́к, глас 2-й
    Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы, и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те, / и ве́лию ми́лость, // я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.
    
В понедельник вечером и во вторник утром, проро́ку, Предте́че и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну
    
    Тропа́рь, глас 2-й
    Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех міра, // и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.
    Конда́к, глас 2-й
    Проро́че Бо́жий, и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем: / и́бо па́ки, я́коже пре́жде, // в міре пропове́дуеши покая́ние.
    
Во вторник вечером и в среду утром, честно́му Кресту́
    
    Тропа́рь, глас 1-й
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    Конда́к, глас 4-й
    Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на супоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, // непобеди́мую побе́ду.
    
В среду вечером и в четверг утром, апо́столам и святи́телю Никола́ю
    
    Тропа́рь апостолам, глас 3-й
    Апо́столи святи́и, / моли́те ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние // пода́ст душа́м на́шим.
    Тропа́рь святи́телю Никола́ю, глас 4-й
    Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля, / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина; / сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.
    Конда́к апостолам, глас 2-й
    Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, / верх учени́к Твои́х, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: / боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, // еди́не све́дый серде́чная.
    Конда́к святи́телю Никола́ю, глас 3-й
    В Мν́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: / Христо́во бо, преподо́бне, ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х, / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти, / сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.
    
В четверг вечером и в пятницу утром, честно́му Кресту́
    
    Тропа́рь, глас 1-й
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    Конда́к, глас 4-й
    Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на супоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, // непобеди́мую побе́ду.
    
В пятницу вечером и в субботу утром, всем святы́м, и за упоко́й
    
    Тропа́рь святы́м, глас 2-й
    Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́ я́ко Бла́га моли́те // спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.
    Тропа́рь за упоко́й, глас 2-й
    Помяни́, Го́споди, я́ко благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, // моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.
    Конда́к, глас 8-й
    Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.
    Му́ченичен, глас 8-й
    Я́ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики; / тех моли́твами в ми́ре глубо́це // Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.
    
ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ
    
Глас 1-й
    
    Тропа́рь
    Ка́мени запеча́тану от иуде́й, / и во́ином стрегу́щим пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный Спа́се, / да́руяй мірови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́; / сла́ва Ца́рствию Твоему́; // сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.
    Конда́к
    Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во сла́ве, / и міръ совоскреси́л еси́; / и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, Влады́ко, / Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: // Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.
    
Глас 2-й
    
    Тропа́рь
    Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́; / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: // Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
    Конда́к
    Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, / и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, / и ме́ртвии воста́ша; / тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, // и міръ, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
    
Глас  3-й
    
    Тропа́рь 
    Да веселя́тся Небе́сная, / да ра́дуются земна́я: / я́ко сотвори́ держа́ву / мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец ме́ртвых бысть, / из чре́ва а́дова изба́ви нас, // и подаде́ мірови ве́лию ми́лость.
    Конда́к
    Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва, / вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно // Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.
    
Глас 4-й
    
    Тропа́рь 
    Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы, / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, // да́руяй мірови ве́лию ми́лость.
    Конда́к
    Спас и Изба́витель мой, / из гро́ба я́ко Бог воскреси́ от уз земноро́дныя, / и врата́ а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка // воскре́се тридне́вен.
    
Глас  5-й
    
    Тропа́рь 
    Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся: / я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия // сла́вным Воскресе́нием Свои́м.
    Конда́к
    Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен, / уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́, / и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, / и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче; / те́мже вси зове́м: // спаси́ нас, Го́споди.
    
Глас  6-й
    
    Тропа́рь 
    А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, Да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, // Го́споди, сла́ва Тебе́.
    Конда́к
    Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, // Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.
    
Глас  7-й
    
    Тропа́рь 
    Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай, / мνроно́сицам плач преложи́л еси́, / и апо́столом пропове́дати повеле́л еси́: / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, // да́руяй мірови ве́лию ми́лость.
    Конда́к
    Не ктому́ держа́ва сме́ртная возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́; / связу́емь быва́ет ад, / проро́цы согла́сно ра́дуются: / предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, // изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.
    
Глас  8-й
    
    Тропа́рь 
    С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / да нас свободи́ши страсте́й, // Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́.
    Конда́к
    Воскре́с из гро́ба, уме́ршия воздви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мірсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, // Многоми́лостиве.
    
ТРОПАРИ́, КОНДАКИ́, ЗАДОСТО́ЙНИКИ И ВЕЛИЧА́НИЯ ДВАНАДЕСЯ́ТЫХ ПРА́ЗДНИКОВ И ПРА́ЗДНИКА ПА́СХИ [11]
    
Ро́ждество Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́
    
    25 декабря / 7 января.
    Тропа́рь, глас 4-й
    Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ мірови свет ра́зума: в нем бо звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка. Го́споди, сла́ва Тебе́.
    Конда́к, глас 3-й
    Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит; А́нгели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: нас бо ра́ди роди́ся Отроча́ мла́до, преве́чный Бог.
    Задосто́йник, глас 1-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, честне́йшую и сла́внейшую го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.
    Ирмо́с: Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом, удо́бее молча́ние; любо́вию же, Де́во, пе́сни тка́ти спротяже́нно сложе́нныя неудо́бно есть; но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.
    
Креще́ние Госпо́дне. Богоявле́ние
    
    6/19 января.
    Тропа́рь, глас 1-й
    Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, и Дух в ви́де голуби́не изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся, Христе́ Бо́же, и міръ просвеще́й, сла́ва Тебе́.
    Конда́к, глас 4-й
    Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас, в ра́зуме пою́щих Тя: прише́л еси́, и яви́лся еси́, Свет непристу́пный.
    Задосто́йник, глас 2-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, честне́йшую го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.
    Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию, изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице; оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́, и́бо любо́вь ве́си боже́ственную на́шу: Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.
    
Сре́тение Го́спода на́шего Иису́са Христа́
    
    2/15 февраля.
    Тропа́рь, глас 1-й
    Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, просвеща́яй су́щия во тьме. Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших, да́рующаго нам воскресе́ние.
    Конда́к, глас 1-й
    Утро́бу Деви́чу освяти́вый рождество́м Твои́м, и ру́це Симео́не благослови́вый, я́коже подоба́ше, предвари́в, и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же; но умири́ во бране́х жи́тельство, и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.
    Задосто́йник, глас 3-й
    Припе́в: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющих.
    Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний о́браз ви́дим, ве́рнии: всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу. Тем Перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сы́на первородя́щася Ма́терию неискусому́жно, велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́, Е́юже по зако́ну ны́не прине́слся еси́ в храм Госпо́день.
    
Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы
    
    25 марта / 7 апреля.
    Тропа́рь, глас 4-й
    Днесь спасе́ния на́шего глави́зна, и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    Конда́к, глас 8-й
    Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
    Задосто́йник, глас 4-й
    Припе́в: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
    Ирмо́с: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных; устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    Велича́ние
    Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
    
Вход Госпо́день в Иерусали́м. Ве́рбное воскресе́нье
    
    Воскресе́нье за неде́лю до Па́схи.
    Тропа́рь, глас 1-й
    О́бщее воскресе́ние пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. Те́мже и мы, я́ко о́троцы, побе́ды зна́мения нося́ще, Тебе́ Победи́телю сме́рти вопие́м: оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
    Другой тропа́рь, глас 4-й
    Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, и воспева́юще зове́м: оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
    Конда́к, глас 6-й
    На Престо́ле на Небеси́, на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, А́нгелов хвале́ние и дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: благослове́н еси́ Гряды́й Ада́ма воззва́ти.
    Задосто́йник, глас 4-й
    Ирмо́с: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, соста́вите пра́здник, и веселя́щеся прииди́те, возвели́чим Христа́, с ва́иями и ве́твьми, пе́сньми зову́ще: благослове́н Гряды́й во и́мя Го́спода Спа́са на́шего.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, оса́нна в вы́шних, и мы Тебе́ вопие́м: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
    
Све́тлое Христо́во Воскресе́ние. ПА́СХА
    
    Тропа́рь, глас 5-й
    Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
    Конда́к, глас 8-й
    А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́ я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мνроно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.
    Задосто́йник, глас 1-й
    Припе́в: А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Тво́й Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!
    Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.
    Велича́ние в неде́лю Антипа́схи
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго, и с собо́ю вся воскреси́вшаго.
    
Вознесе́ние Го́спода на́шего Иису́са Христа́
    
    Четве́рг, 40-й день по Па́схе.
    Тропа́рь, глас 4-й
    Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель міра.
    Конда́к, глас 6-й
    Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.
    Задосто́йник, глас 5-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на Не́бо Христа́ Жизнода́вца.
    Ирмо́с: Тя па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно Ро́ждшую, ве́рнии единому́дренно велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.
    
Пятидеся́тница. День Свято́й Тро́ицы
    
    Воскресе́нье, 50-й день по Па́схе.
    Тропа́рь, глас 8-й
    Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И́же прему́дры ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
    Конда́к, глас 8-й
    Егда́ снизше́д язы́ки слия́, разделя́ше язы́ки Вы́шний; егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, в соедине́ние вся призва́; и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.
    Задосто́йник, глас 4-й
    Припе́в: Апо́столи соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася, ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й. [12]
    Ирмо́с: Ра́дуйся, Цари́це, Матероде́вственная сла́во: вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́ вети́йствовати не мо́гут Тебе́ пе́ти досто́йно; низумева́ет же ум всяк Твое́ Рождество́ разуме́ти. Те́мже Тя согла́сно сла́вим.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, Его́же от Отца́ посла́л еси́ боже́ственным ученико́м Твои́м.
    
Преображе́ние Го́спода на́шего Иису́са Христа́
    
    6/19 августа.
    Тропа́рь, глас 7-й
    Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же, показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, я́коже можа́ху; да возсия́ет и нам гре́шным свет Твой присносу́щный, моли́твами Богоро́дицы; Светода́вче, сла́ва Тебе́.
    Конда́к, глас 7-й
    На горе́ преобрази́лся еси́, и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́, сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша: да егда́ Тя у́зрят распина́ема, страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное, мірови же пропове́дят, я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.
    Задосто́йник, глас 4-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, на Фаво́ре преобрази́вшагося Го́спода.
    Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: Бог из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́, и с челове́ки поживе́. Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем пречи́стыя Пло́ти Твоея́ пресла́вное преображе́ние.
    
Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы
    
    15/28 августа.
    Тропа́рь, глас 1-й
    В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии міра не оста́вила еси́, Богоро́дице, преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.
    Конда́к, глас 2-й
    В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу, и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние, гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь, к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.
    Задосто́йник, глас 1-й
    Припе́в: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася, ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на Не́бо.
    Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы в Тебе́, Де́во Чи́стая, де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть; по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и всесла́вное сла́вим успе́ние Твое́.
    
Рождество́ Пресвято́й Богоро́дицы
    
    8/21 сентября.
    Тропа́рь, глас 4-й
    Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, и разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.
    Конда́к, глас 4-й
    Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То́ пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и Пита́тельницу жи́зни на́шея.
    Задосто́йник, глас 8-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, пресла́вное рождество́ Бо́жия Ма́тере.
    Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тем Тя, вся племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим рождество́ Твое́.
    
Воздви́жение Честно́го и Животворя́щего Креста́
    
    14/27 сентября.
    Тропа́рь, глас 1-й
    Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
    Конда́к, глас 4-й
    Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.
    Задосто́йник, глас 8-й
    Припе́в: Велича́й, душе́ моя́, пречестны́й Крест Госпо́днь.
    Ирмо́с: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, невозде́ланно возрасти́вший Христа́, И́мже Кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во; тем ны́не возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Крест Твой святы́й, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты вра́жия.
    
Введе́ние во храм Пресвято́й Богоро́дицы
    
    21 ноября / 4 декабря.
    Тропа́рь, глас 4-й
    Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, и челове́ков спасе́ния пропове́дание: в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется, и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.
    Конда́к, глас 4-й
    Пречи́стый храм Спа́сов, многоце́нный черто́г и Де́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи, я́же в Ду́се Боже́ственном, Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии: Сия́ есть селе́ние Небе́сное.
    Задосто́йник, глас 4-й
    Припе́в: А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася, ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х.
    Ирмо́с: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных; Устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.
    Велича́ние
    Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим е́же в храм Госпо́день вхожде́ние Твое.
    
    
Примечания
    
1
    
    Вы́деленные от основно́го те́кста примеча́ния и назва́ния моли́тв не чита́ются во вре́мя моли́твы.
    
2
    
    От Па́схи до Вознесе́ния вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды). // От Вознесе́ния до Тро́ицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предше́ствующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим и другим последованиям, которые начинаются обычно.
    
3
    
    В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко, но читать надо полностью: // Слава: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. // И ныне: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
    
4
    
    В церковнославя́нском языке нет звука ё, поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.
    
5
    
    От Па́схи до Вознесе́ния вместо этой молитвы читается припев и ирмо́с 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». Это замечание относится и к вечерним молитвам и другим последованиям, которые начинаются обычно.
    
6
    
    Совмеще́нные кано́ны: покая́нный ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́, моле́бный ко Пресвято́й Богоро́дице и А́нгелу храни́телю.
    
7
    
    Шестопса́лмие - одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви, состоящая из шести следующих избранных псалмов: Пс.3, Пс.37, Пс.62, Пс.87, Пс.102 и Пс.142. О важности этой части утреннего богослужения свидетельствует то, что шестопсалмие во все почти время года читается безотложно на каждом утреннем богослужении, повседневном, субботнем и воскресном (исключение составляет Светлая Пасхальная седмица).
    
8
    
    Это моли́твы для мужчи́н, когда́ с ни́ми происхо́дит оскверне́ние в сне. Чита́ются то́лько по благослове́нию духовника́.
    
9
    
    Помя́нник, который монаху или мірянину до́лжно каждый день читать, со всяким сокруше́нием серде́чным, по оконча́нии келе́йного пра́вила
    
10
    
    Богослуже́бный день начина́ется с ве́чера предше́ствующего дня, поэ́тому тропа́рь понеде́льника чита́ется на вече́рних богослуже́ниях в воскресе́нье и на у́тренних богослуже́ниях в понеде́льник, и т. д.
    
11
    
    В поря́дке гражда́нского го́да, т. е. с 1 января́ по но́вому сти́лю. Да́ты ука́заны по ста́рому и но́вому сти́лю.
    
12
    
    Этот припе́в отсу́тствует в Цветно́й Трио́ди и Типико́не, одна́ко он ука́зывается в но́тной Цветно́й Трио́ди Синода́льного изда́ния.
    
    
This file was created with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
25.04.2020